Statsrådsberedningen - Lär dig mer här!

Statsrådsberedningen – Lär dig mer här!

Statsrådsberedningen är en del av Sveriges regeringskansli och fungerar som regeringens kanske viktigaste stödfunktion. Dess huvudsakliga uppgifter är att samordna och förbereda ärenden som ska behandlas av regeringen, samt att ge stöd till statsministern i hans eller hennes arbete.

Vad menas med Statsrådsberedningen och var gör man?

Statsrådsberedningen är en del av Sveriges regeringskansli och fungerar som regeringens kanske viktigaste stödfunktion. Dess huvudsakliga uppgifter är att samordna och förbereda ärenden som ska behandlas av regeringen, samt att ge stöd till statsministern i hans eller hennes arbete.

Statsrådsberedningen ansvarar för att samla in och bearbeta information, analyser och förslag från de olika departementen, och för att förbereda beslutsmaterial inför regeringens sammanträden. De arbetar också med att säkerställa att regeringens politik är enhetlig och att dess beslut genomförs effektivt.

Dessutom har Statsrådsberedningen en viktig roll i kommunikationen mellan regeringen och riksdagen, och de hjälper till att samordna regeringens arbete med EU-frågor. Statsrådsberedningen leds av statsministern och består av politiskt tillsatta tjänstemän samt en stab av experter och tjänstemän.

LÄS MER: Regeringskansliet – Sveriges centrala förvaltningsorgan

Vad menas med Statsrådsberedningen och var gör man?

Statsrådsberedningens organisation

Chef för Statsrådsberedningen är statsminister Ulf Kristersson. I Statsrådsberedningen finns också EU-minister Jessika Roswall. Statsrådsberedningen är indelad i kanslier:

Statsministerns kansli

Statsministerns kansli är den högsta nivån av regeringskansliet i Sverige och är ansvarig för att stödja statsministern i hans eller hennes roll som ledare för regeringen. Kansliet ansvarar för att samordna och övervaka regeringens arbete samt för att ge råd och stöd till statsministern i hans eller hennes beslutsfattande.

Johan Stuart är statsministerns statssekreterare. Han stödjer statsministern i dennes roll som regeringschef och chef för myndigheten Regeringskansliet. Statssekreteraren Johan Jakobsson ansvarar för strategisk kommunikation.

Samordningskanslierna

Samordningskanslierna hanterar den politiska samordningen i Regeringskansliet.

Samordningskanslierna för M, KD och L leds av statssekreterarna Per Swenson Claréus (M), Tobias Karlström (KD) och Johan Britz (L).

EU-ministerns kansli

I EU-ministerns kansli finns en stab som hanterar EU-ministerns åtaganden. Det finns även en pressekreterare som hanterar pressfrågor.

Christian Danielsson är statssekreterare hos EU-ministern. Han har motsvarande uppgifter i förhållande till statsministern i EU-frågor och bilaterala engagemang i Europa.

Förvaltningschefen och förvaltningschefens kansli

Förvaltningschefen är en viktig person som arbetar tillsammans med statsministerns statssekreterare och rättschefen i Statsrådsberedningen för att leda Regeringskansliet. Förvaltningschefen har många ansvarsområden, inklusive att planera och följa upp Regeringskansliets budget och att hantera administrativa frågor som rör flera departement eller kommittéer. Förvaltningschefen är också chef för Förvaltningsavdelningen och ansvarar för Statsrådsberedningens administration.

För att hjälpa förvaltningschefen finns det ett kansli som stödjer honom eller henne i olika frågor, såsom Regeringskansliets organisation och lokalförsörjning. Kansliet hjälper också till med fördelningsprocessen för Regeringskansliets myndighetsanslag och stödjer förvaltningschefen i frågor som rör Statsrådsberedningens administration.

Rättschefen och rättschefens kansli

Rättschefen i Statsrådsberedningen arbetar tillsammans med statsministerns statssekreterare och förvaltningschefen för att leda Regeringskansliet. Rättschefen är också ansvarig för att biträda statsministern i rättsliga frågor.

Rättschefen har en viktig roll i att samordna och säkerställa enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning inom Regeringskansliet. Rättschefen övervakar också lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden i Statsrådsberedningen.

Rättschefens kansli stödjer rättschefen och fungerar som Statsrådsberedningens rättssekretariat. Kansliet bistår i samordningen av Regeringskansliet och stödjer statsministern och den övriga politiska ledningen i rättsliga frågor. Kansliet har också ett särskilt ansvar för regeringsarbetet och deltar i arbetet med att utveckla Regeringskansliet som myndighet.

Expeditionen för regeringsprotokollet finns också i rättschefens kansli.

Programmet för digitalisering av kärnprocesserna

Programmet för digitalisering av kärnprocesserna ansvarar för att utveckla digitala verktyg för kärnverksamheten. Detta görs genom ett myndighetsövergripande arbete som syftar till att förbättra arbetsformerna inom kärnverksamheten.

Granskningskansliet

Granskningskansliet ansvarar för att säkerställa hög kvalitet och enhetlighet i lagstiftning samt för att språket i den svenska lagstiftningen ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Kansliet utför kvalitetskontroll av lagförslag från alla departement, ger rådgivning och medverkar vid utbildning och utvecklingsarbete. Dessutom ansvarar kansliet för EU-språkvården och det elektroniska kungörandet av författningar i Svensk författningssamling (SFS).

EU-chefen och EU-samordningen

EU-chefen ansvarar för att biträda statsministern i EU-frågor. Under EU-chefen finns EU-samordningen som samordnar EU-arbetet inom Regeringskansliet, ansvarar för EU:s fördrag och långtidsbudget och samordnar svenskt genomförande av EU-rätten. Samordningen ansvarar också för regeringens agerande i mål vid EU-domstolen och utför viss EU-rättslig granskning. Kansliet för samordning av EU-frågor och kansliet för EU-rättsliga frågor ingår i EU-samordningen.

LÄS MER: EU-nämnden – dess roll och uppgift

Nationella säkerhetsrådgivaren

Den nationella säkerhetsrådgivaren ansvarar för analys, samordning och inriktning av frågor som rör nationell säkerhet. Rådgivaren biträder det nationella säkerhetsrådet och stödjer också statsministern i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor samt frågor om nationell säkerhet. Henrik Landerholm är för närvarande nationell säkerhetsrådgivare.

Den särskilda chefstjänstemannen för krishantering och kansliet för krishantering

Den särskilda chefstjänstemannen för krishantering ansvarar för analys, samordning och inriktning av krishanteringen inom Regeringskansliet samt för utveckling, uppföljning och förberedelser för detta. Kansliet för krishantering ingår under denna chefstjänsteman.

Kansliet för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor

Kansliet för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor stödjer den nationella säkerhetsrådgivaren i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor samt i frågor som rör statsministern.

Kansliet för strategisk analys och samordning av frågor om nationell säkerhet

Under den nationella säkerhetsrådgivaren finns ett kansli för strategisk analys och samordning av frågor om nationell säkerhet. Kansliet analyserar frågor om nationell säkerhet och stödjer departementen i deras arbete med sådana frågor. Kansliet samordnar också departementens arbete inom området för nationell säkerhet.

Internrevisionen

Internrevisionen har till uppgift att utföra intern revision av all verksamhet inom Regeringskansliet, inklusive kommittéväsendet och utrikesrepresentationen.

Revisionen ska bland annat avse en självständig granskning av Regeringskansliets interna styrning och kontroll samt hur Regeringskansliet fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter.

LÄS MER: Regeringsformen – Allt du behöver veta

LÄS MER: Sveriges Grundlagar – Här är guiden!

Vanliga frågor och svar om Statsrådsberedningen

  1. Vad är Statsrådsberedningen? Svar: Statsrådsberedningen är en avdelning inom Regeringskansliet som ansvarar för att samordna och förbereda ärenden inför regeringens sammanträden samt bistå statsministern i hans eller hennes arbete.
  2. Vilka arbetar på Statsrådsberedningen? Svar: Statsrådsberedningen består av politiskt tillsatta tjänstemän samt sakkunniga och experter som bistår statsministern och regeringen i deras arbete.
  3. Vad gör Statsrådsberedningen? Svar: Statsrådsberedningen samordnar regeringens arbete och förbereder ärenden inför regeringens sammanträden. De ger även stöd till statsministern i dennes arbete och ansvarar för att samordna och analysera politikområden som är av särskild vikt för regeringen.
  4. Hur samarbetar Statsrådsberedningen med andra departement? Svar: Statsrådsberedningen samarbetar med andra departement genom att samordna och förbereda ärenden som ska behandlas av regeringen. De hjälper till med att säkerställa att regeringens politik är välgrundad och väl samordnad mellan olika departement.
  5. Vad är skillnaden mellan Statsrådsberedningen och Regeringskansliet? Svar: Regeringskansliet är den samlade organisationen för alla departement och Statsrådsberedningen i Sverige. Statsrådsberedningen är en avdelning inom Regeringskansliet som har särskilda uppgifter att stödja statsministern och samordna regeringens arbete.
  6. Hur påverkas Statsrådsberedningen av en regeringsombildning? Svar: Vid en regeringsombildning kan Statsrådsberedningens arbetsuppgifter och organisation förändras beroende på den nya regeringens prioriteringar och behov. Det kan innebära förändringar i personal och arbetsuppgifter för att anpassa sig till den nya regeringens inriktning.
  7. Vem utser medarbetare på Statsrådsberedningen? Svar: Medarbetarna på Statsrådsberedningen, särskilt de politiskt tillsatta tjänstemännen, utnämns av statsministern eller någon annan minister i regeringen. Det är vanligt att dessa tjänstemän har en politisk bakgrund och stark koppling till det parti som är i regeringsställning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *