Kommunism

Kommunism – en ideologi som delar åsikterna

Kommunism är en politisk ideologi som grundades av Karl Marx och Friedrich Engels på 1800-talet. Ideologin syftar till att eliminera klasskillnaderna och skapa ett samhälle där resurserna delas lika mellan alla medborgare. Kommunismen har en komplex historia som sträcker sig över flera decennier, och dess inflytande kan fortfarande kännas i dagens samhälle. I denna artikel kommer vi att utforska kommunismens grundläggande principer, dess olika grenar och dess kontroversiella rykte i dagens samhälle. Vi kommer också att diskutera några av de vanligaste frågorna och missuppfattningarna kring kommunism.

Vad är kommunism?

Kommunism är en politisk ideologi som strävar efter att eliminera klasskillnader genom att fördela resurserna lika mellan alla medborgare. Kommunismens grundläggande princip är att produktionen av varor och tjänster ska styras kollektivt av samhället, och att alla medborgare ska bidra till samhällets välfärd enligt sina förmågor och få utifrån sina behov.

Vad är kommunism?

Kommunismens historia

Kommunismen uppkom som en reaktion mot det kapitalistiska systemet på 1800-talet. Karl Marx och Friedrich Engels skrev ”Det kommunistiska manifestet” år 1848, där de uttryckte sin vision om en klasslös samhälle som var befriade från exploatering och förtryck. Kommunismen fick stor popularitet i Sovjetunionen under ledning av Lenin efter den Ryska revolutionen 1917.

Karl Marx

Karl Marx

Karl Marx föddes 1818 i Trier, en stad i dåvarande Preussen (nuvarande Tyskland). Han studerade juridik och filosofi vid universiteten i Bonn och Berlin, men han blev snabbt mer intresserad av politisk ekonomi. Under sin tid som student kom han i kontakt med filosoferna Friedrich Hegel och Ludwig Feuerbach, vilket påverkade hans egna teorier och tänkande.

Marx var en revolutionär socialist som ville skapa ett samhälle utan klasskillnader eller utnyttjande. Han menade att kapitalismen var ett system som exploaterade arbetarklassen och att en socialistisk revolution var nödvändig för att skapa en rättvisare samhällsordning.

Marx föddes i en judisk familj och hans far var advokat. Familjen konverterade senare till kristendomen, och Marx själv blev en ateist. Efter att ha studerat vid universiteten i Bonn och Berlin, började Marx arbeta som journalist. Han blev snabbt en av de mest inflytelserika tänkarna i Europa och hans idéer om socialism och kommunism fick stor spridning.

Karl Marx var gift med Jenny von Westphalen, som han träffade under sin tid på universitetet. Paret fick sex barn, men endast tre överlevde till vuxen ålder. Marx levde i fattigdom under större delen av sitt liv och fick ofta ekonomiskt stöd från sin vän och medarbetare Friedrich Engels.

Marx arbetade med flera olika projekt under sin livstid, men det mest kända var hans samarbete med Engels på boken ”Det kommunistiska manifestet”. Boken publicerades 1848 och beskrev en socialistisk revolution som skulle avskaffa kapitalismen och etablera ett klasslöst samhälle.

Marx arbetade också på flera andra verk, inklusive ”Kapitalet”, som är hans mest inflytelserika verk. Boken beskriver hur kapitalismen fungerar och hur den exploaterar arbetarklassen.

Marx dog 1883 i London, där han bodde i exil under de sista åren av sitt liv. Han är begravd på Highgate Cemetery i London.

Friedrich Engels

Friedrich Engels

Friedrich Engels (1820-1895) var en tysk filosof och socialist som är mest känd för sitt samarbete med Karl Marx. De två männen träffades i Paris 1844 och blev snabbt vänner. Engels stödde Marx i hans teoretiska arbete och bidrog till att utveckla den socialistiska filosofin. Tillsammans skrev de Kommunistiska manifestet och Das Kapital, två av de mest inflytelserika socialistiska texterna i historien. Engels var en av socialismens grundare och hans arv fortsätter att påverka politiken och filosofin än idag.

Friedrich Engels föddes 1820 i Tyskland. Han växte upp i en välbärgad familj och fick en god utbildning. Engels var dock inte nöjd med den borgerliga kulturen och började tidigt söka efter en annan väg. Han blev tidigt intresserad av socialismen och läste flera socialistiska verk. Efter att ha träffat Marx i Paris 1844 började Engels arbeta aktivt för att främja socialismen. Han skrev flera viktiga texter om klasskamp och kapitalism.

Engels filosofi var starkt influerad av Marx. Tillsammans utvecklade de den teoretiska grunden för kommunismen. Engels betonade vikten av klasskampen och hävdade att kapitalismen var en grundläggande orättvisa. Han förespråkade en revolutionär förändring av samhället, där arbetarna skulle ta makten och avskaffa det kapitalistiska systemet.

Grundläggande principer i kommunism

Kommunismens grundläggande principer inkluderar kollektiv ägande av produktionsmedlen, lika fördelning av resurser, avskaffande av privat ägande och en planerad ekonomi. Kommunismens mål är att skapa en klasslös samhälle där alla arbetare har samma rättigheter och möjligheter.

Läs mer om politiska ideologier

Grenar av kommunism:

Lenism

Lenism

Lenism är en filosofi som betonar vikten av medkänsla och solidaritet i samhället. Det är en idé som har sina rötter i socialismen och som har utvecklats av olika tänkare och aktivister runt om i världen.

enism har sina rötter i socialismen och har utvecklats av olika tänkare och aktivister runt om i världen. Begreppet ”lenism” härstammar från namnet på den ryska revolutionären Vladimir Lenin, som ledde bolsjevikerna till seger i den ryska revolutionen 1917. Lenism som en filosofi betonar inte bara vikten av att avskaffa kapitalismen och upprätta en socialistisk stat, utan också betydelsen av medkänsla och solidaritet i detta sammanhang.

Lenism har flera grundprinciper som betonar vikten av medkänsla, solidaritet och gemenskap. Här är några av dessa principer:

 • Avskaffande av kapitalismen: Lenism betonar vikten av att avskaffa kapitalismen och ersätta den med en socialistisk stat. Detta innebär att produktionsmedlen (fabriker, jordbruk, etc.) ska ägas gemensamt av arbetarna och förvaltas på ett demokratiskt sätt.
 • Solidaritet: Lenism betonar vikten av solidaritet mellan arbetarna. Detta innebär att arbetare från olika branscher och länder ska stå enade i kampen mot kapitalismen.
 • Medkänsla: Lenism betonar vikten av medkänsla gentemot de svaga och utsatta i samhället. Detta innebär att en socialistisk stat ska sträva efter att skapa jämlikhet och rättvisa för alla, oavsett bakgrund eller status.
 • Demokrati: Lenism betonar vikten av demokrati och folkstyre. En socialistisk stat ska vara demokratisk och förvaltas av arbetarna själva.
Stalinism

Stalinism

Stalinism är en politisk ideologi som ofta associeras med Josef Stalin, en av Sovjetunionens mest kända ledare. Medan Stalinismens effekter på samhället var långvariga och djupgående, har det också varit föremål för mycket kontrovers under åren.

Stalinismen som politisk rörelse härstammar från Josef Stalins makttillträde i Sovjetunionen 1924. Stalin som var en av Lenins närmaste medarbetare efterträdde Lenin som ledare för Sovjetunionen efter Lenins död 1924. Stalin genomförde en radikal omvandling av det ryska samhället och ekonomin, vilket ledde till en mängd olika politiska och ekonomiska reformer.

Stalinismen som politisk ideologi var en totalitär form av kommunism som byggde på en stark och centraliserad statsmakt. De viktigaste huvuddragen av Stalinismen var:

 • En stark personkult kring Stalin och en kraftfull ledare som hade fullständig kontroll över samhället och staten.
 • En stark betoning på industriell utveckling och modernisering genom femårsplaner.
 • Kollektivisering av jordbruket och industrialiseringen av ekonomin.
 • En våldsam repression av alla politiska oppositionella och kritiker av regimen genom fängslanden, avrättningar, arbetsläger och tortyr.
 • En kraftfull propagandaapparat som användes för att upprätthålla statens legitimitet och för att konsolidera makten.
Maoism

Maoism

Maoism är en politisk ideologi som utvecklades av Mao Zedong, en kinesisk revolutionär och ledare av Kinas kommunistparti under större delen av sin historia. Maoismen är baserad på marxism-leninismen och sätter fokus på revolutionen från landsbygden, folkets kamp, klasskamp och oberoende av utländsk imperialism.

Maoismen utvecklades under den kinesiska revolutionen på 1940-talet. Det var Mao Zedongs tankar och ideologier som drev den kommunistiska revolutionen framåt i Kina. Maoismens teoretiska grund bygger på marxism-leninismen, men den lägger också till en egen prägel som fokuserar på revolutionen från landsbygden och folkets kamp.

Under 1960-talet fick Maoismen en stark ställning i Kina. Mao Zedong styrde landet med en järnhand och lanserade den så kallade Kulturrevolutionen. Under denna period försökte Mao att rensa ut alla kapitalistiska och borgerliga element från samhället och ersätta dem med en socialistisk modell. Men efter Maos död 1976 minskade Maoismens inflytande i Kina.

Maoismen fokuserar på flera centrala områden:

 1. Klasskamp – Maoismen fokuserar på att arbetarklassen ska ta makten från kapitalisterna och därmed eliminera kapitalismen.
 2. Folkets kamp – Maoismen betonar att folket är den viktigaste faktorn i en revolution och att revolutionen måste ske i samarbete med folket.
 3. Oberoende av utländsk imperialism – Maoismen betonar att en revolution måste vara självständig och att folket måste ta kontroll över sin egen framtid utan inblandning från utländska makter.

Maoismen har haft en stor påverkan på världen, särskilt i länder som har genomgått kolonialism och imperialism. Många länder i Asien, Afrika och Sydamerika har tagit inspiration från Maoismens principer och har genomfört revolutioner som har lett till en förändring av deras samhällen.

Kommunism och Sovjetunionen

Kommunism och Sovjetunionen

Sovjetunionen var det första landet som antog kommunismen som sin officiella ideologi efter den Ryska revolutionen 1917. Under Josef Stalins ledarskap genomgick landet en radikal industrialisering, men samtidigt var regimen känd för sitt förtryck av dissidenter och politiska motståndare. Sovjetunionens kollaps 1991 markerade också slutet på kommunismens dominans som ett politiskt system i världen.

Läs mer om socialism

Är kommunism en hållbar ideologi?

Frågan om hållbarheten av kommunism som ett politiskt system har diskuterats i årtionden. Vissa anser att kommunismen är ett effektivt sätt att eliminera klasskillnaderna och främja social rättvisa, medan andra menar att det är en utopisk ideologi som inte fungerar i praktiken. Erfarenheterna av kommunistiska regimer i historien påvisar mestadels misslyckanden.

Kommunismen i dagens samhälle:

I dagens samhälle är kommunismen fortfarande en kontroversiell ideologi. Trots att det inte finns något land som antar kommunism som sin officiella ideologi, finns det fortfarande kommunistiska partier och grupper runt om i världen. Diskussionen om hur man ska uppnå social rättvisa och eliminera klasskillnader är fortfarande aktuell och kommunismens idéer är fortfarande relevanta för många människor.

Slutsats

Kommunismen är en ideologi som har haft en stor inverkan på världshistorien. Dess grundläggande principer om social rättvisa och kollektivt ägande av produktionsmedlen har fortfarande en stark dragningskraft för många människor runt om i världen. Trots de kontroversiella ryktena och missuppfattningarna kring kommunism, är det fortfarande en ideologi som debatteras och utforskas i dagens samhälle.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *