Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Vård och omsorg i Malmö

Vård och omsorg

 

 

Sjukvården och äldreomsorgen är Malmös och Skånes viktigaste uppdrag. Att stora skatteintäkter läggs på sidoprojekt medan vården går på knäna är helt oacceptabelt. Politiker, i en stad med begränsade resurser, måste våga prioritera.

Vi vill satsa på vård, äldreomsorg och utbildning. Sverige står inför enorma demografiska utmaningar med en allt äldre befolkning och Malmö är en av de kommuner som hotas av en allvarlig brist på undersköterskor de kommande åren. Enligt siffror från SCB kommer det att saknas omkring 250 000 gymnasie- och högskoleutbildade inom vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård i Sverige år 2035. Samtidigt är äldreomsorgen i Malmö bland de lägst rankade i hela Sverige och de 25 äldreboenden som får lägst betyg av våra gamla är dessutom alla kommunalt ägda. Att kommunen fortsätter driva äldreboenden som brister i kvalité och kundnöjdhet är inte hållbart. Vården såväl som omsorgen ska vara jämlik, värdig och trygg för alla. Hemtjänsten måste ha närvarande personal som inte byts ut varje dag.

All sjukvård och omsorg måste vara så bra att den inte bara håller människor vid liv utan faktiskt låter människor leva ett värdigt liv.

För att lösa sjukvårdens många utmaningar måste personalen prioriteras, valfrihet finnas för alla och fler karriärvägar utformas för den vårdpersonal som bedriver vård i toppklass. Att värdesätta lojalitet och engagemang bland anställda, höja löner och förbättra arbetsvillkor är det enda som kan förhindra personalflykten från sjukvården. Vi vill därför att sjukvårdspersonal ska kunna vidareutbilda sig med bibehållen lön och att både sjukvården och äldreomsorgen inför servicevärdar och vårdbiträden som avlastar övrig vårdpersonal.

Läkare och sjuksköterskor som driver privata vårdcentraler har dessutom visat sig skapa bättre kundnöjdhet och högre kvalitet i primärvården än vid offentliga regi. Utifrån fakta och statistik vet vi att framtidens vård skapas av såväl företagare som duktig personal. Vi vill därför att fler företag ska kunna ge dig som patient en digitaliserad, modern och smidig sjukvård. Med rätt ledarskap är det fullt möjligt att skapa en förstklassig sjukvård i Skåne i nära samspel med en trygg omsorg i Malmö. 

Underlätta för läkare att driva vårdcentraler

Region Skåne har totalt gjort en förlust på 106 miljoner kronor sedan vårdvalets införande för att kunna rädda offentligt ägda vårdcentraler som inte kan hålla budget. Bakgrunden till de stora underskotten visar sig ha en tydlig koppling till stora kvalitetsbrister i den offentliga primärvården. Läkarledda vårdföretag har visat sig ha en bättre resurseffektivitet och vårdpersonalen uppger sig även ha en bättre möjlighet att erbjuda fast läkarkontakt. Hela 94 procent av läkarna som jobbar på privat drivna och läkarledda vårdcentraler instämmer i att de skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig. Motsvarande siffra för de offentliga vårdcentralerna ligger enbart på 74 procent. För att öka kvalitén och minska underskotten i regionen vill vi därför se att Region Skåne underlättar för fler läkare att bli entreprenörer och ser till att vårdcentraler leds och drivs av sjukvårdskunnig personal som också själva arbetar kliniskt i verksamheterna..

Låt specialistläkare starta vårdcentraler

Med den väldigt höga läkartätheten i OECD borde svenska vårdanvändare hinna genomföra fler läkarbesök än andra européer, men verkligheten är den helt motsatta. Svenska medborgare genomför cirka tre läkarbesök per år medan det motsvarande EU-genomsnittet är dubbelt så högt. I Sverige lägger alltså allt fler läkare tid på färre patienter. Den skånska sjukvården står dessutom handfallna inför ett alarmerande lågt antal läkare i primärvården. I Frankrike, Tyskland och Nederländerna arbetar mer än 40 procent av läkarna inom primära vårdenheter. Inom Region Skåne är motsvarande siffra enbart 17 procent.  

Idag är det bara specialister i allmänmedicin som får arbeta i primärvården och driva egen vårdcentral trots den stora bristen på läkare i primärvården. På grund av att mer än 50% av vårdbesöken sker på vårdcentral vill vi slopa kravet på att enbart läkare med allmänmedicinsk specialité får arbeta på- och driva vårdcentraler och istället göra det möjligt för även andra specialistläkare som i dagsläget arbetar i den sjukhusdrivna vården att kunna arbeta på vårdcentral.

Skärp vårdvalet med tydlig information

Sedan 2010 har den svenska primärvården styrts genom vårdval. Ett vårdval som innebär att landstings- och privat drivna vårdcentraler verkar sida vid sida på landstingets uppdrag och att patienten väljer den vårdgivare som passar bäst. För att vårdvalet ska fungera måste alla få tillräckligt med information för att kunna välja. Stora brister i informationstillgänglighet har skapat klyftor i samhället där människor med svag socioekonomisk bakgrund ofta inte väljer vårdgivare alls medan de av stark socioekonomisk bakgrund väljer noga, något som i sin tur lett till en ojämlik vård där enbart vissa kan ta del av de bästa vårdgivarna. För att stärka allas möjlighet att få en bra vård och samtidigt få bort dåliga vårdgivare måste vårdvalet stärkas för alla.

Region Skåne måste införa ett transparent vårdvalssystem där även patienter får information om kontinuitet i läkarbemanning, kundnöjdhet och resurseffektivitet och där alla enkelt och digitalt kan få den information de behöver för att göra ett informerat val.

Se till att vårdcentraler som inte klarar budget byter huvudman

När resultatet visar att 19 av 21 landsting och regioner i Sverige driver sina egna vårdcentraler med stora budgetunderskott behövs stora reformer. En av de regioner som misslyckats är den skånska, där de offentligt ägda vårdcentralerna har gått med hela 106 miljoner kronor i förlust. Läkarförbundet visade dessutom i sin senaste primärvårdsrapport att de läkare som är mest nöjda med sina förutsättningar att erbjuda patienterna en trygg och patientsäker vård är de som arbetar på privata vårdcentraler, där en eller flera av ägarna arbetar kliniskt i verksamheten.

Vi vill därför att de offentliga vårdcentraler som gång på gång misslyckas med att klara sin budget tas över av läkar- och sjuksköterskeledda företag. En ökad satsning på privatägda och läkarledda vårdcentraler har visat sig fungera utomordentligt bra i Norge där bristen på allmänläkare helt försvunnit till följd av vårdvalsreformen. Vi kan på så sätt kan vi se till att duktiga entreprenörer vänder stora underskott i primärvården till överskott.  

Fast läkarkontakt garanteras av alla vårdgivare

För att öka tryggheten och kontinuiteten i vården vill vi att Region Skåne inför en fast läkarkontakt för alla vårdtagare. Att ha en personlig läkare ökar samordningen och tryggheten i vården.

Ny vårdform inom första linjens psykiatri utan krav på remiss

Vi vill satsa 1,2 miljarder över tre år på att införa en ny öppen vårdform hos landsting och regioner. Den nya öppna vårdformen är en utökning av första linjens psykiatri och utgör ett komplement till specialiserad psykologisk behandling. Inom den nya vårdformen ska patienter kunna få snabb hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa. I praktiken innebär det att patienterna inte nödvändigtvis träffar en specialist utan kan exempelvis få enklare samtalsstöd av samtalsterapeut. Satsningen stöttar landsting och regioner i utökningen av första linjens psykiatri och införandet av den nya vårdformen. Landsting och regioner beslutar lokalt om utformningen av vårdformen för att säkerställa att de lokala förutsättningarna tillgodoses. Positiva erfarenheter av ett sådant arbete finns till exempel i Halland. En del av satsningen viks åt att utbilda fler personer som kan erbjuda samtalsstöd vid lättare psykiska besvär och som kan bemanna den nya vårdformen.

Starta närakuter och stärk primärvården

Vi vill etablera närakuter på fler orter i Skåne för att minska belastningen på akutmottagningarna och stärka primärvårdens roll som det första steget in i sjukvårdssystemet oavsett tid på dygnet samt ge vårdcentralerna i uppdrag att bredda vårdkompetens och specialistvård som till exempel familje- och äldremottagningar.

Ge privata aktörer en förebyggande roll i vården

Region Skåne ska främja proaktivt folkhälsoarbete genom att möjliggöra för privata aktörer att arbeta förebyggande med patienter som befinner sig i riskzonen för att utveckla livsstilssjukdomar.

Inför förebyggande hälsoundersökningar kopplat till friskvårdsförsäkring

Den skånska vården måste arbeta förebyggande genom screening och hälsoundersökningar. Det skulle innebära att fler sjukdomstillstånd kan upptäckas och förhindras i god tid. Vi vill därför arbeta för att det ska bli möjligt att precis som för tandvårdsförsäkringen, teckna en friskvårdsförsäkring och kallas till hälsoundersökningar med intervall som kopplas till den egna hälsostatusen. En sådan försäkring skulle också öka det egna ansvaret för att behålla en god hälsa genom livet och ge befolkningen en bättre uppfattning om hur man som individ kan förebygga sjukdomar med förståelse för nutrition och livsstil.

Inför mobila vårdteam

Region Skåne måste starta upp flera mobila team som kan ge sjuka äldre och kroniker vård i hemmet istället för att de ska åka till vårdinrättningar. Att läkaren eller sjuksköterskan kommer hem till patienten ger en tryggare vård som präglas av kontinuitet. Samtidigt måste informationsöverföringen mellan regional sjukvård och kommunal omsorg stärkas för att öka effektiviteten i behandlingen av multisjuka äldre som är föremål för både kommunal och regional vård.

Tillgängliggör journaler

Journaler ska vara tillgängliga för vårdpersonalen på exempelvis surfplattor vid hembesök, det gäller även för ambulanspersonalen för att få en komplett sjukdomshistoria samt bakgrundsinformation. Vi vill att en nationell standard och plattform arbetas fram som en överenskommelse för att underlätta att journalsystemen i de olika regionerna ska kunna kommunicera med varandra.

Inför fler vårdval

Region Skåne behöver införa Lagen om Valfrihetssystem (LOV) på fler områden än vad som finns idag, exempelvis för ungdomsmottagningarna. Ökad konkurrens driver på för bättre kvalitet, ökad tillgänglighet och patientnöjdhet.  

Öka tillgängligheten på BUP

Tillgängligheten på regionens ungdomsmottagningar och BUP:s telefonrådgivning ”En väg in” måste öka samt att dess öppettider bli bättre anpassade utifrån ungdomarnas behov och inte personalens.

Ökad valfrihet i hemtjänsten

Valfrihet i välfärden är viktigt. Vi vill att äldre i högre utsträckning själva ska få bestämma servicens innehåll inom ramen för sin beviljade omfattning av hemtjänst.

Gör måltidsmodellen till standard

Mat är ett positivt inslag i många människors liv som bidrar till livskvalitet och därför är det av yttersta vikt att våra äldre får god och näringsriktig mat. Måltidsmodellen bygger på att måltiderna ska ses som en hel upplevelse, att den ska vara god, näringsriktig, hållbar, trivsam och säker. Måltidsplanen ska utformas i samarbete med dietister med geriatrisk kompetens. Vi vill satsa på tillagningskök på fler av våra äldreboenden med mat lagad på klimatsmarta råvaror av hög kvalitet. Vi vill att alla kommunala boenden ska införa måltidsmodellen samt att alla råvaror ska hålla svensk standard.

Individanpassa servicen för personer med funktionshinder

Människor med funktionsvariationer är inte en homogen grupp. Stöd måste därför ges utifrån individens behov. Det kan exempelvis handla om handledning och praktikplatser för att få värdefull arbetslivserfarenhet och därför är det viktigt att socialtjänsten, men också omsorgen för funktionsvarierade, utgår från just individens behov. Kommunen bör utforma tydligare rutiner för socialtjänst och omsorg där behovsanpassningen blir en naturlig del.

Bättre kontinuitet i hemvården och på vårdboende

Det är idag hög personalomsättning inom äldrevården. Brukare vittnar om personal som ständigt byts ut. Vi vill se en högkvalitativ äldrevård och då krävs kontinuitet hos personalen. Äldre ska inte behöva möta ett så stort antal omvårdnadspersonal.

Satsa på nischade vårdboenden

Många av Malmös vårdboenden är i dag mycket snarlika och standardiserade trots att många brukare önskar att exempelvis ha nära till natur eller kunna välja boenden som erbjuder andra aktiviteter. Vi vill satsa på fler nischade äldreboenden för ett rikare utbud.

Erbjud fler karriärvägar inom vård- och omsorg

Äldreomsorgen behöver vara en arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas och vidareutbilda sig. Vi vill därför att Malmö satsar på våra medarbetare genom att erbjuda fler fortbildningar och fler karriärvägar och på så sätt kan vi öppna upp för fler yrkesområden inom vård- och omsorg.

Högspecialiserad omvårdnad

Högspecialiserad omvårdnad har högre kvalitet. Centerpartiet i Malmö vill möjliggöra för en specialisering inom äldrevården genom fler diagnosspecifika vårdboenden. En specialisering bidrar till högre kompetens hos personalen, vilket i sin tur ger högre kvalitet på den vård och omvårdnad som utförs.

Satsa på en digital vård och omsorg

Digitaliseringen öppnar upp för många möjligheter. Vi vill se över digitaliseringens möjligheter i hela äldrevården. Med sensorer, digitala nyckelsystem och kommunikationsredskap ger vi personalen mer tid till den enskilde vårdtagaren och förenklar kontakten med nära och kära.

Minska den ofrivilliga ensamheten för Malmös äldre

I dag är många äldre ofrivilligt ensamma. Vi vill motverka den ofrivilliga ensamheten genom samarbete med föreningar och civilsamhälle samt genom att effektivisera omsorgen så att personal har mer tid till den enskilda vård- och omsorgstagaren. Ensamma äldre ska även kunna få en ”måltidsvän”, en volontär som äter tillsammans med den äldre en gång i veckan.

Garanterad tillgång till trygghetsboende

Personer som är 80 år fyllda ska ha en garanterad rätt att flytta till ett trygghetsboende. Vi vill att kommunen ska underlätta för äldre att bo kvar hemma, men kvarboendeprincipen får inte drivas så långt att den leder till otrygghet och ofrivillig ensamhet.

Fler äldrevårdscentraler i Malmö

Äldre är ofta multisjuka och behöver särskild anpassad behandling och medicinering. Vi vill vara pådrivande för att fler äldrevårdscentraler ska öppnas i Malmö.

E-hälsostrategi för ökad trygghet i äldrevården

Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter inom vård och omsorg. En satsning på en e-hälsostrategi i Malmös äldreomsorg kan säkerställa tillgången på nya tekniska hjälpmedel som kan bidra till ökad trygghet för äldre.

Översyn av kommunens stöd och hjälp till anhörigvårdare

En betydande del av omsorgen av äldre och funktionshindrade utförs av anhöriga. Denna grupps situation behöver uppmärksammas mer och översyn göras för att stödja deras värdefulla insatser.

Förbättrad uppföljning av tryggheten för barn i HVB- eller familjehem

Att ett barn upplever sin tillvaro som trygg är någonting av det viktigaste vi bör ge dem. En trygg tillvaro ska kommunen kunna garantera. Vill vill verka för en förbättrad uppföljning av tryggheten för barn i HVB- eller familjehem för att stärka arbetet mot psykisk ohälsa och kriminella karriärer.

Inför nationellt sjuksköterskelyft

Sjuksköterskan har en mycket viktig roll i sjukvården. Idag råder brist på framför allt sjuksköterskor med specialistutbildning. Det är ett allvarligt problem och en stor utmaning inför framtiden. Vi vill därför införa ett nationellt sjuksköterskelyft för att få fler sjuksköterskor att utbilda sig och vilja stanna i vården.

Låt sjuksköterskor som vidareutbildar sig få betalt under utbildningen

Till skillnad från läkare har sjuksköterskor oftast inte fått betalt under sin vidareutbildning. Samtidigt får färdigutbildade specialistsjuksköterskor sällan särskilt stor löneförhöjning. Många gånger kan det till och med kosta för en sjuksköterska att utbilda sig till specialist. Det tycker vi är fel. Vi vill istället att det ska bli mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Sjuksköterskor som utbildar sig till specialister måste kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.

Inför en examenspremie

Många sjuksköterskor har en stressig arbetssituation och små möjligheter att göra karriär. Därför behövs fler möjligheter för sjuksköterskor att klättra i karriären och höja sin lön. Vi vill uppmuntra fler att ta en sjuksköterskeexamen och därför föreslår vi att personer som tar sjuksköterskeexamen ska få 60 000 kronor i examenspremie efter sina första fem arbetsår som sjuksköterska. Vi vill också införa en nationell strategi för ett bättre karriärsystem inom sjuksköterskeyrket, med exempelvis bättre möjligheter att utöka sina ansvarsområden.

Scroll to Top