Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Utbildning och skola i Malmö

Utbildning

 

Malmös skolor står inför enorma utmaningar. Mer än 60 procent av eleverna på utsatta skolor når inte upp till kunskapskraven och går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Trots att kommunen har möjlighet att byta ut skolledningar som inte fungerar görs det alldeles för sällan. Det är ett misslyckande och ett stort svek mot alla malmöbor.

Vi vet att en stor del av integrationsutmaningen i Malmö också påverkar barn och unga, som många gånger inte lär sig svenska i god tid och aldrig får stöd med läxor hemma. Detta har skapat ett nedärvt utanförskap, där allt yngre personer hamnar in i alternativa banor med gängkriminalitet och våld. Detta är helt oacceptabelt. Malmös skolmiljöer ska fostra morgondagens läkare, ingenjörer och företagare – inte kriminella. För detta krävs stora reformer och krav som gör det omöjligt för skolledningar och rektorer som inte presterar att sitta kvar.

Malmös skolor behöver rätt ledarskap, och rektorer som orkar och vågar förändra stadens sämst presterande skolor. Vi vill därför att rektorernas anställningar i kommunen tidsbegränsas för att se till att enbart de som faktiskt presterar över tid får ett fast kontrakt. Rektorerna ska även topprekryteras, vilket innebär att de bästa rektorerna i Sverige erbjuds en synnerligen bra lön för att ta över några av våra mest utsatta skolor. Genom att höja lärarlöner, satsa på stödteam mot hedersförtryck och införa avlastande lärarassistenter kan Malmös skolor återigen erbjuda den trygghet och kunskap som varenda elev förtjänar. Inget barn skall hamna efter på grund av sin bakgrund, ett ansvar som innebär att Malmö stad och kommunens skolor måste förbinda sig att fylla hälften av alla skolungdomars fritid med meningsfull aktivitet, såsom läxläsning och sport.

Precis som Falkenbergsmodellen visar krävs det kraftfulla reformer för att möta det nedärvda utanförskapet och bryta skolsegregationen.

Vänd problemskolor till toppskolor

Vi kan inte acceptera att 60% av eleverna i vissa skolor inte når upp till kunskapsresultaten. Idag kan kommunen byta skolledning, men gör det sällan. Det bör finnas ett lättare sätt att snabbt byta ut skolledningen och erbjuda skolan en ny ideell eller privat huvudman som har bevisat att de kan leverera goda resultat. I utbyte mot ökade resurser, där vi i vår nationella budget avsätter uppåt 20 miljoner kronor per skola och år, ska det vara möjligt att förlänga skoldagen med extra timmar. Den nya huvudmannen måste förbinda sig att nå goda resultat och ordna studiero för eleverna.

Topprekrytera rektorer till Malmös utsatta skolor

Malmös skolor behöver rätt ledarskap och rektorer som orkar och vågar förändra vår stads sämst presterande skolor. Vi vill därför att rektorernas anställningar i kommunen ska vara tidsbegränsad för att se till att enbart de som faktiskt presterar över tid får ett fast kontrakt. Vi vill också se en topprekrytering av rektorer runt om i landet till Malmö där de bästa i Sverige får en bra lön för att ta sig till Malmö och ta över några av våra mest utsatta skolor.

Fyll ungdomarnas tid efter skolan med aktivitet

En aktivitet efter skolan kan avgöra ett livsöde. I Falkagård som är det enda utanförskapsområde som tagits bort från polisens lista av utsatta områden, kom fotbollsföreningen Falkagårds FC att bli symbolen för hela områdets vändpunkt. Vi vill se ett kontrakt mellan stat, kommun, civilsamhällesorganisationer,  idrottsrörelsen och läxhjälpsinitiativ som säkerställer att hälften av ungdomarnas fritid fylls med meningsfull aktivitet som läxläsning och sport.

Höjda lärarlöner

Malmös lärare har lägre lön än sina kollegor i kranskommunerna, trots att jobbet i många av Malmös skolor ställer högre krav. Vi vill garantera eleverna i Malmös skolor de bästa lärarna. Därför vill vi höja lärarlönerna för att matcha kranskommunernas.

En individanpassad och digital skola

Världen blir allt mer digital. Detta gäller även skolan och därmed krävs kompetensutveckling inom lärarkåren samt kloka teknikinvesteringar inom Malmös skolor. Vi tror på en digital strategi som är individanpassningsbar för att möta behoven både hos de som behöver extra hjälp och de som behöver ytterligare utmaningar i skolan.

En skola för fungerande integration

En fjärdedel av Malmös ungdomar går ut nian utan godkänt i alla ämnen, något som i synnerhet drabbar utlandsfödda elever där båda föräldrarna går på försörjningsstöd. Det behövs tidiga åtgärder som syftar till att öka kunskaperna hos eleverna så att de får godkända betyg och kan ta ett första steg in i samhället. Alla unga har rätt till framtidstro och möjligheter att skapa sig ett fungerande vuxenliv vilket kräver att vi har ett tydligt ledarskap inom skolan och skärper kraven på rektorer och skolledningar med avseende på resultat och integration.

Ökade resurser till specialpedagogiken

Alla elevers behov ser olika ut. För många är tillgången till en extra specialpedagog avgörande för att kunna gå ut skolan med godkända betyg. Cirka en fjärdedel av Malmös elever går ut grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Vi vill öka resurserna till specialpedagogiken och anställa fler specialpedagoger för att kunna möta alla elevers behov, oavsett om de behöver extra hjälp eller ytterligare utmaningar i skolan.

Kommunal handlingsplan mot diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier i skolan

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Diskriminering, sexuella övergrepp och mobbning i skolan får aldrig accepteras och måste ständigt motverkas. Rektorer måste få tydligare direktiv och stärkt mandat att stänga av eller omplacera en elev som kränker andra elever. Vi vill att lärare och rektorslag tillsammans med kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur man vid avstängning kan ge den avstängda eleven lämplig inlärningskompensation. Detta gör att eleven som blir avstängd fortfarande får ta del av den befintliga utbildningsgarantin samt att de elever som har blivit utsatta, tryggt kan gå till skolan.

Rektorspeng samt tydligare ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande från Malmös rektorer

Bra ledarskap är väsentligt för att Malmö stads skolor ska kunna erbjuda en bra skolgång samt vara trivsamma och utvecklande arbetsplatser. Vi vill därför införa en särskild rektorspeng som kan användas vid rekrytering av nya rektorer i Malmö och således se till att Malmö stads skolor har kompetent personal. Vi vill även ge rektorerna ökad frihet men också att de på ett tydligare sätt ska kunna ställas till svars när skolorna inte håller måttet.

Stärk elevhälsan

Psykisk ohälsa är ett växande problem i skolan. Ökad press och stress får konsekvenser. Alla elever ska ha rätt att träffa en kurator inom en vecka från det att de begär en tid. Vi vill anställa fler kuratorer och garantera att alla Malmös elever snabbt får hjälp. Det är även av yttersta vikt att en skolsköterska alltid finns tillgänglig under skoltid.

Lärarassistenter till Malmös skolor

I dag går över 50% av en lärares tid åt till administrativa uppgifter. Vi vill anställa lärarassistenter som ska avlasta ordinarie lärare från delar av den arbetsbördan så att lärare kan fokusera på undervisningen.

Avstyr rekryteringsförsök från extremistiska grupper

Extremism måste alltid bekämpas. I dag rekryteras Malmös ungdomar av extremistiska grupper. Lärarna och skolan har på många sätt störst möjlighet att upptäcka detta vid sidan av föräldrarna. Vi vill på alla sätt motverka och förebygga att sådan rekrytering sker. Vi vill införa en vidareutbildning för Malmös lärare i hur man upptäcker extremism i ett tidigt skede.

Upptäck hedersrelaterat våld och förtryck av elever tidigt

Skolan har en nyckelroll i att hjälpa framförallt unga flickor men också pojkar, som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi vill att all personal inom offentlig verksamhet såsom skola, vård och socialtjänst utbildas inom frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att i tidigt skede kunna upptäcka utsatthet och ge rätt stöd till elever som uttrycker en rädsla för att fastna i hedersrelaterad problematik.

Utbilda lärare i frågor som gäller sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett problem i vårt samhälle och inte minst i skolan. Vi har sett det bland annat genom Metoo-rörelsens. Mycket otillbörligt sker i skolan och skadliga normer etableras redan i förskolan och därför vill vi se en lokal utbildning för förskole- och grundskolelärare i hur de bäst motverkar sexuella trakasserier.

Lista alla Malmös skolor på kommunens hemsida

Centerpartiet värnar om det fria skolvalet. Det är av yttersta vikt att elever kan välja sin skola med så stor noggrannhet som möjligt. Vi vill därför att alla kommunens skolor, kommunala och privata ska presenteras på kommunens hemsida för att elever lättare ska kunna jämföra och göra ett avvägt val.

Etablering av friskolor

I många fall håller Malmös privata skolor högre kvalitet än de kommunala. De kommunala måste självklart hålla måttet och erbjuda en kvalitativ utbildning men bör inte ses som konkurrenter till andra utan som fristående alternativ. Vi vill att Malmö stad ska uppmuntra privata skolor att utveckla sin verksamhet och etablera nya skolor i staden.

Inför ett initiativ för de pojkar som har sämst skolresultat

Skolresultaten i Malmö fortsätter att sjunka för elever med sämst resultat. Det är först och främst pojkar. Pojkar som på grund av att de aldrig får ett godkänt betyg från skolan lätt hamnar i kriminalitet och ett livslångt utanförskap. Danska DrengeAkademiet är en insats som på ett mycket framgångsrikt sätt lyft sådana lågpresterande pojkar. Under en kort förlopp ökar kunskaperna motsvarande två till tre år inom läsning, stavning och matematik. En liknande satsning bör införas för alla Malmös lägst presterande skolelever med fokus på pojkar. Motsvarande satsningar för de lägst presterande flickorna ska också tas fram.

En uppsatspool för studenter

Många studenter vill skriva examensarbeten som är relevanta för arbetsmarknaden. Vi vill att Malmö inför en uppsatspool där olika kommunala verksamheter kan ge förslag utifrån sina behov som kan användas för att inspirera och samtidigt utveckla kvaliteten i verksamheten. Detta skulle även bidra till att studenter kan välja meningsfulla uppsatsämnen, få värdefull erfarenhet och en fot in i framtida anställningar hos kommunen.

Effektivisera arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att erbjuda ungdomar mellan 16-20 år som inte arbetar eller studerar samt har hoppat av gymnasiet, en aktivitet för att föra dem närmre arbete eller studier. Trots detta har Malmö hög ungdomsarbetslöshet. Vi vill ge kommunen i uppdrag att arbeta mer effektivt och uppsökande med att hjälpa ungdomar utan slutförd gymnasieutbildning.

Scroll to Top