Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Trygghet i Malmö

Trygghet

Alla ska känna sig säkra i Malmö

De senaste årens våldsbrott i Malmö har skapat stor otrygghet bland människor. Genom att omprioritera stadens resurser vill vi minska utgifterna för viss offentlig förvaltning och skapa en trygghetsgrupp som består av polis, åklagare, kronofogde, skatteverk och socialtjänst. Denna grupp ska arbeta snabbt och effektivt för att kunna lagföra brottslingar. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att på plats beslagta bilar tillhörande brottslingar och bilmålvakter. Bilarna ska i sin tur betala av skulder hos kronofogden, pengar ofta avsedda för brottsoffer. Det ska vara omöjligt att köra runt i lyxiga bilar när man har skulder till staten. Vi ska se till att unga män inte driver runt i Malmö och skapar otrygghet genom brottslighet. Polisen har länge påtalat att de behöver hjälp från fler aktörer i samhället för att ”plocka upp” ungdomar innan de blir tungt kriminella och hamnar i gäng. Detta i kombination med att vi inför Falkenbergsmodellen (läs mer här)  och kommunala ordningsvakter, kan skapa ett tryggare Malmö.

Det ska löna sig att jobba och arbetsföra personer som idag lever på socialbidrag ska stå till förfogande hos stadens förvaltningar genom att utföra enklare arbeten som kommunen är i behov av. Inga fler bidrag utan motprestation! Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form fungerar inte idag som en arbetsförmedlare och borde därför läggas ner. Vi vill istället satsa mer på privata aktörer som ofta är mer kompetenta på att förmedla jobb. Vi vill att facken och arbetsgivarna ska komma överens om ett nytt avtal som direkt är riktat till nyanlända och ungdomar. Det behöver vara ett avtal som gör det möjligt att skapa jobb och anställa med betydligt lägre ingångslöner än vad som är möjligt idag.

Punktmarkera kriminella med nolltolerans och skydd av butiker

Som visats av bland annat Södertäljes bekämpning av organiserad brottslighet, räcker det inte att skicka in polisinsatser när bilar brinner eller när det skett en skjutning. Det krävs uthållig närvaro och lokalkännedom. Den nolltolerans mot småbrott och mot krossade fönsterrutor som infördes i New York och som många andra städer tagit efter, leder till ökad respekt för rättsstaten. Småföretagare som hotas och utsätts för brott måste få omedelbart skydd från Polisen.

Gör det svarta arbetet vitt

Malmös svarta ekonomi innebär stora förluster av skatteintäkter till malmöborna och tyvärr gynnas även den organiserade brottsligheten av den. Oseriösa aktörer betalar inte moms för sålda varor, de betalar inte skatt för anställda, osv. För att komma tillrätta med detta ska trygghetsgruppen aktivt söka upp och kontrollera potentiella oseriösa aktörer i Malmö. Kan vi bli av med den svarta ekonomin och den organiserade brottsligheten så kan vi använda dessa pengar för att förbättra våra skolor och ta hand om våra äldre. Brottsförebygganderådet har slagit fast att den svarta ekonomin är synligast i Malmö bland våra storstäder. Om man inte lyckas lösa detta problem så finns stor risk att det helt kommer slå ut legitima verksamheter och i förlängningen hela branscher i vår stad.

Söka upp alla unga på glid

Alla ungdomar som förekommer i ett brottsligt sammanhang måste få ett hembesök från kommunen, med en diskussion ansikte mot ansikte om livsval, jobb och utbildning, med familjen involverad. Unga som inte närvarar i skolan, utsätts för våld eller på annat sätt riskerar att hamna utanför samhällets nät måste sökas upp av kommunen och sysselsättas.

Anställ 100 ordningsvakter i hela Malmö

Polisen i Malmö behöver förstärkning. En ordningsvakt kan aldrig ersätta en polis men kan avlasta polisen så att de kan fokusera på den grövre brottsligheten. Vi vill se en kommunal ordningsvaktskår i stadsmiljön som kan användas flexibelt i utökade patrulleringsområden över hela kommunen och bidra till ökad trygghet. Organisation, arbetssätt och befogenheter ska utformas i samarbete med berörda förvaltningar, polis, andra myndigheter och organisationer.

Inför löpande statistik om antalet hedersrelaterade ärenden i kommunen

Länsstyrelsen Östergötland och den nationella hederssamordnaren gav i början på 2017 Malmö stad och flertalet andra kommuner skarp kritik för att de inte samlade in information om antalet socialtjänstärenden kopplade till hedersrelaterad problematik. Det har under åren skapat en situation som gör att hedersärenden varken går att kategorisera eller följa. Malmös styre vet därmed inte hur omfattande problematiken är och inte heller kan man  dra lärdomar av att följa utvecklingen i staden. Vi lägger därför en specifik satsning för att kunna möta Länsstyrelsens och den nationella hederssamordnarens krav och kommer vid ett maktskifte i staden se till att föra statistik för dessa frågor inom socialtjänsten.

Inför långsiktiga resurser till kvinnojourer och utöka platser på hedersboendet

Att kvinnojourer i dagsläget får lägga massvis med arbetstid på att årligen söka projektbidrag är helt ohållbart. Många kvinnojourer arbetar dag och natt för att rädda liv på utsatta kvinnor och barn som måste fly destruktiva och våldsamma relationer. Vi vill att varenda fungerande kvinnojour ska ha en långsiktig finansiering i Malmö och kunna möta utsatta kvinnor utan att behöva oroa sig för verksamhetens överlevnad. Vi vill också att hedersboendet, som finns för att specifikt kunna ge stöd till de som utsätts för hedersrelaterat våld, och i dagsläget enbart tar emot unga i ålder 16-22, ska ha möjlighet att ta emot äldre personer.

Införa en permanent hederssamordnare i Malmö

Vi vill införa en permanent hederssamordnare vars syfte är att ansvara för en handlingsplan och åtgärder med mätbara mål mot hedersrelaterat förtryck. Malmö måste nå alla unga killar, med alla bakgrunder, för att diskutera begrepp som jämställdhet och frihet från en tidig ålder. Ett sådant arbete kräver en tydlig och målorienterad skriftlig plan där man belyser hedersförtrycket särskilt och beskriver de steg och insatser där man ämnar möta unga män för att förhindra det ökade förtrycket.

Öka upp personal i Resursteam Heder

Hedersförtryck har länge varit ett problem som inte tagits på tillräckligt stort allvar i Malmö.  Resursteam Heder, som är det rörliga stödteamet som möter utsatta ungdomar i staden, vittnar om att de under sina första 30 dagar fått över 50 ärenden och anmälningar att hantera. Trots detta har de inte tillräckligt med personal. Vi vill att Malmö stad tar det kulturellt sanktionerade våldet och hedersförtrycket på allvar och öka upp bemanningen med tre gånger så många anställda och samtidigt se till att permanenta det långsiktiga stödet.

Inrätta en tvångsäktenskapsenhet

Precis som Storbritanniens Forced Marriage Unit måste Sverige inrätta en tvångsäktenskapsenhet. Enheten skulle möjliggöra för förhör på ambassader om barn tvingats utomlands för att ingå äktenskapsliknande förhållanden eller när flickor riskerar att utsättas för könsstympning.  Sedan asylinvandringen tog fart 2015 har det hedersrelaterade förtrycket ökat i Sverige och anmälningar visar på att flertalet barn förs ur landet för att bli bortgifta. Under tidsperioden 2014-2016 har dessutom över 60 gifta barn identifierats i Malmö. Att barn gifts bort eller förs ur landet ska vara helt omöjligt att komma undan med.

Inför skyddslag för att förhindra tvångsäktenskapsresa

Vi vill införa en skyddslag som hindrar flickor och pojkar från att föras ut ur landet mot sin vilja, det vill säga att Sverige kan hindra föräldrar att föra sina barn ut ur landet om någon slagit larm om att de tvingats resa för tvångsäktenskap.

Hedersmotiv som en försvårande omständighet

Vi vill se till att hedersmotiv blir en försvårande omständighet i samband med hedersvåld, så att gärningspersoner får ett skarpare straff.  

Alla Malmös skolor ska ha en stödfunktion mot hedersförtryck

Vi vill att alla skolor har en stödfunktion som kan bemannas av en skolsköterska eller kurator som har extra kunskaper kring hedersrelaterade frågor och som kan hjälpa till med grundläggande stöd och nätverksbyggande för den utsatta.

Fyll minst halva ungdomarnas tid efter skolan med aktivitet

En aktivitet efter skolan kan avgöra ett livsöde. I Falkagård som är det enda utanförskapsområde som tagits bort från polisens lista av utsatta områden, kom fotbollsföreningen Falkagårds FC att bli symbolen för hela områdets vändpunkt. Vi vill se ett kontrakt mellan stat, kommun och civilsamhällesorganisationer,  idrottsrörelsen och läxhjälpsinitiativ som säkerställer att hälften av ungdomarnas fritid fylls med meningsfull aktivitet som läxläsning och sport.

Förebyggande insatser mot kriminalitet

Centerpartiet i Malmö vill satsa på förebyggande insatser mot kriminalitet. Att förhindra brott redan innan de begåtts är det bästa sättet att skapa såväl säkerhet som upplevd trygghet. Fler aktörer måste involveras och förebyggande arbete prioriteras i skolorna då tidiga insatser är avgörande för att få individer bort från en brottslig bana.

Den organiserade brottsligheten

Vi vill att polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än idag, exempelvis genom hemliga tvångsmedel och att det ska bli lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden. Det är också viktigt att de som utreder grova brott får lättare att utbyta information med varandra.

De senaste åren har dödsskjutningarna i våra utsatta områden skördat många offer. Vi vill få stopp på skjutningarna genom att de synnerligen grova vapenbrotten straffas hårdare och poliserna blir många fler.

Eftersom brottskarriärer i de allra flesta fall inte inleds med grova brott, kan nolltolerans även mot småbrottslighet på längre sikt stoppa och backa utvecklingen i utsatta områden. Vi vill därför ha nolltolerans även mot småbrott som snatteri och skadegörelse med start i vissa områden. Att säkerställa en lokalt förankrad polis med fler och synliga poliser och med mer resurser är en absolut förutsättning för att genomföra detta.

Terrorbrott ska straffas hårt

Sverige har de senaste åren drabbats av två terrordåd, år 2010 och 2017. Båda utförda i Stockholm. Vi måste göra allt vi kan för att det inte ska hända igen.

Extremism, terrorism och antidemokratiska strömningar måste motverkas på flera plan. Vi vill kriminalisera samröre med terrororganisation och stödjande av terror. Terrorbrott ska straffas hårt.

Vi tycker också att det är viktigt att arbeta långsiktigt och förebyggande. Därför vill vi se ett ökat samarbete mellan till exempel civilsamhälle, skolor, SÄPO, polis och kommuner.

Alla har rätt att uttrycka sina åsikter men när åsikterna manar till våld, krigsbrott och terror ska inte det offentliga Sverige vara med och stödja det. Vi vill stoppa offentliga medel från att gå till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap.

Människor som stridit för terrororganisationer i andra länder och återvänder till Sverige ska ställas inför rätta om de har begått brott utomlands. I de fall då straff inte kan dömas ut måste de personer som deltagit i terror i andra länder hållas under uppsikt och avradikaliseras. Vi vill ha ett nationellt resursteam som arbetar operativt med återvändande terrorister och radikala miljöer.

Scroll to Top