Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Miljö

Miljö och stadsbyggnad

Malmö måste gå från att vara utanförskapets till företagens och möjligheternas stad. Fler av stadens ytor måste frigöras för butiker, caféer och företag, och utanförskapsområden måste byggas om.

Ett statligt stöd ska se till att hyresrätter som byggs om till bostadsrätter kan köpas av personer som idag bor i utsatta områden. Om fler äger sin bostad ökar också viljan att investera i huset och närområdet. Vi vill även införa en New York-modell där ny belysning, en kommunal brottsenhet och stora företagsinvesteringar rustar upp dagens utanförskapsområden.

Här ska istället framtidens gröna industri, restaurangliv och vårdföretag växa fram. Framtidens lösningar måste både vara miljövänliga och skapa en förutsättning för en långsiktigt hållbar stad, där man i god tid förutser befolkningstillväxt, planerar för boenden och skapar levande miljöer.

Min politik tar hänsyn till såväl miljömässig, som social och ekonomisk hållbarhet.  Vi vet att en hållbar ekonomisk tillväxt är möjlig, när fler människor och företag får vara med och bygga framtidsstaden Malmö.

Miljö och klimat-politik Malmö

Ett grönare Malmö för alla

För att Malmö ska vara så vackert och miljövänligt som möjligt vill vi att staden ska få fler cykelvägar och fler grönområden. Malmö är framtidens stad och därför ska vi också vara framtidens gröna stad. Man ska kunna använda sin bil fritt, men människor som väljer ett mer miljövänligt alternativ ska premieras. Cykelvägar, park-and-rideanläggningar, kollektivtrafik och gröna parkeringsplatser för miljöbilar är förslag som vi arbetar för.

Vissa områden i Malmö behöver städas upp mer än andra och vi bör därför ställa krav på fastighetsägare att det är rent och fint framför deras hus. På samma sätt som fastighetsägarna ser till att snö inte faller ner från taken så ska de ansvara för att det är rent och snyggt framför porten. MKB och andra kommunala fastigheter ska här föregå med gott exempel.

Ett grönare malmö

Gång- och cykelbanor innanför kanalen

Centerpartiet i Malmö vill satsa på en levande stad där normen ska utgå från de som vill gå och cykla. Därför vill vi att alla gator utom busstråken ska vara gång- och cykelgator där bilarna får anpassa sig efter de som går och cyklar. Enda undantag är färdtjänst, blåljusbilar och företagstransporter.

100% förnybar och/eller återvunnen energi

Malmö ska ligga i framkant vad gäller förnybar och/eller återvunnen energi för minimal påverkan på klimat och miljö. Centerpartiet i Malmö vill att kommunens offentliga verksamheter ska försörjas med enbart förnybar och/eller återvunnen energi. All energi som används i kommunal verksamhet skall komma från förnybar och/eller återvunnen energi från och med 2025 till skillnad från Malmös befintliga mål 2030.

Malmös fjärrvärme produceras idag till stor del med fossilgas och utgör en av kommunens största utsläppskällor av växthusgaser. Anläggningarna ska byggas om för biogasanvändning eller ersättas med motsvarande. Detta bör ske i samarbete med ägarna av kommunens produktionsanläggningar och fjärrvärmenät.

Underlätta för installation av solceller

Centerpartiet i Malmö vill arbeta för att fler privatpersoner ska kunna installera solceller. Vi vill även att flera fastighetsägare ska kunna gå ihop och investera i en gemensam solcellsanläggning.

Malmös fjärrvärme produceras idag till stor del med fossilgas och utgör en av kommunens största utsläppskällor av växthusgaser. Anläggningarna ska byggas om för biogasanvändning eller ersättas med motsvarande. Detta bör ske i samarbete med ägarna av kommunens produktionsanläggningar och fjärrvärmenät.

Malmö stad som test-arena för nya transport-, energi- och miljölösningar

Malmö har med sin unika ställning och närhet till Danmark förutsättningar att gå i bräschen för nya lösningar i den gröna omställningen. Vi vill att Malmö blir en stad som satsar på innovation och vågar prova nya lösningar inom transport, energi och miljö. Vi vill resurs- och tidseffektivisera prövningen av ny teknik genom att skapa möjlighet för fler gemensamma testbäddar med Köpenhamn.

Förändra stadsbilden med fler butiker och öppna verksamheter

Butiker, restauranger och frisörer som håller öppet är förutsättningen för en trygg och levande stadsmiljö. Inga lokaler ska stå tomma och inga företagare ska behöva stänga på grund av hot, rån och otrygghet. Stadsplaneringen i utsatta områden måste riktas om till mål för en större andel butiker, caféer och andra öppna verksamheter i markplan.

Låt de boende få stöd att köpa sina bostäder och blanda in villaområden i stadsbilden

Medan de välmående delarna av Malmö domineras av bostadsrätter präglas de utsatta områdena helt av hyresrätter utan liv och karaktär. Om fler äger sin bostad i utsatta områden ökar också viljan att investera i huset och närområdet. Därför måste allmännyttan och hyresvärdar kunna erbjuda invånarna i utsatta områden att köpa ut sin lägenhet. Detta vill vi möjliggöra genom visst stöd från de statliga kreditgarantierna.

Fler attraktiva villa- och radhusstråk måste planläggas, och delar av miljonprogrammens monotona byggnader måste rivas och byggas om . På så sätt ökar vi känslan av eget ägande och eget ansvar. Att förändra stadsbilden kräver att staden  ger möjlighet till mer trygga, öppna och företagsamma områden.

En klok hantering av maten

Jag vill minska matsvinnet i skolan, vården och omsorgen genom bättre planerade inköp samt större möjligheter att sopsortera effektivt. De livsmedelstransporter som används av Malmö Stad ska effektiviseras för att minska både onödiga utsläpp och buller.

Fler attraktiva villa- och radhusstråk måste planläggas, och delar av miljonprogrammens monotona byggnader måste rivas och byggas om . På så sätt ökar vi känslan av eget ägande och eget ansvar. Att förändra stadsbilden kräver att staden  ger möjlighet till mer trygga, öppna och företagsamma områden.

Mat producerad i Sverige håller en hög nivå både vad gäller kvalitet, djurhållning och ekologisk hållbarhet. Vi ser i dag stora problem i många länder med besinningslösa mängder antibiotika i köttproduktionen och således i köttet vi importerar från dessa länder.

Centerpartiet vill att all mat som upphandlas och serveras i kommunala verksamheter såsom skolan, vården och omsorgen ska hålla svensk standard när det gäller djur- och livsmedelshantering med rekommendationer till privata aktörer att följa med samma goda exempel.

God och hälsosam mat är någonting som Malmö Stad ska kunna garantera inom skolan, vården och omsorgen. God och näringsriktig mat ökar inte bara livskvaliteten för våra gamla och sjuka utan är även en förutsättning för att våra elever ska kunna prestera på topp i skolan.

Centerpartiet vill därför att all mat som serveras inom vården, omsorgen och skolan ska leva upp till högsta standard, inte minst när det gäller näringsinnehåll och hållbarhet.

Rusta Malmö stad för klimatförändringar

Vi måste rusta Malmö för ett föränderligt klimat. Havsnivåerna förväntas stiga och kraftiga regnoväder ser ut att kunna bli mer frekventa. Stadsbyggandet måste anpassas för att inte Malmö ska riskera fler översvämningar.

Vid en mindre höjning av havsnivån riskerar Citytunneln att översvämmas vid Anna Lindhs plats. För att undvika detta krävs anläggningar som kan dämma upp havet vid högre havsnivåer. Detta bör beaktas vid planering av Nyhamnen och Västra Hamnens fortsatta utveckling.

Sophantering

Det ska vara lätt att göra rätt. Malmö stad bör ha en nolltolerans mot nedskräpning. Det är allmänt känt att en stökig miljö genererar ytterligare nedskräpning.

Centerpartiet i Malmö vill att kommunen håller efter den offentliga miljön bättre, samtidigt som man tar nedskräpning på större allvar. För att göra det lätt att göra rätt bör fler papperskorgar placeras ut i kommunen och en större andel av dessa utrustas med sorteringskärl. En liten hållare för pantburkar samt en askkopp bör vara standard på alla Malmös papperskorgar. 

Scroll to Top