Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Migration och arbetskraftsinvandring

Migration

Migration i Malmö, Skåne och Sverige

Fler än 65 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. Situationen är mycket svår för de som flyr när allt fler länder stänger sina gränser. Den fria rörligheten inom EU är en av de viktigaste grunderna för det europeiska samarbetet. För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik. Centerpartiet har länge pekat på behovet av att EU tar ett betydligt större, gemensamt, ansvar för flyktingsituationen.

Vi försvarar rätten att söka skydd, rätten att återförenas med sin familj, trygghet för asylsökande och en effektiv väg till integration. Samtidigt ser vi de utmaningar som finns och de stora reformer som krävs. För att värna asylrätten måste vi få ett mer ordnat mottagande, styra om migrationen till lagliga vägar och genomföra reformer som sänker kostnaderna för mottagandet och förbättrar integrationen.

Under 2015 tog Sverige emot knappt 163 000 asylsökande varav drygt 35 000 var ensamkommande barn och ungdomar. Det var en situation där ansvariga kommuner, myndigheter och frivilliga krafter sattes under stor press. Det blev uppenbart att Sverige inte var förberett på ett så stort mottagande.

Det är tydligt att Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik som bygger på en kombination av medmänsklighet och ordning och reda. Därför behövs en blocköverskridande uppgörelse som utgår från den migrationsöverenskommelse som Centerpartiet var med och slöt under 2015.

Det är oerhört viktigt att den som kommer till Sverige snabbt kan börja jobba. Integrationen är helt avgörande. Men vi behöver också se till så att vi har ett bra mottagande och att kostnaderna för mottagandet minskar.

Vi vill styra om migrationen mot mer självförsörjning och med reformer för minskade utgifter. Vi behöver underlätta arbetskraftsinvandring, motverka utanförskap och otrygghet, stärka integrationen, korta handläggningstider, förbättra rättssäkerheten och mycket mer.

Anhöriginvandring – hjälper människor att återförenas

Ingen människa ska behöva vara skild från sin familj på grund av att man tvingats fly sitt hemland. Att barn ska få komma till sina föräldrar eller föräldrar till sina barn borde vara en självklarhet för alla. Så ser det inte ut idag. Vi vill att anhöriga ska få humanitära visum och kunna stanna i Sverige tills de får uppehållstillstånd.

För att kunna räknas som anhörig måste man ha bott i samma hushåll innan man kom till Sverige eller ha varit beroende av varandra på ett speciellt sätt. Till exempel kan det finnas många människor som är nära varandra utan ha bott ihop. Vi vill att släktingar även utanför den närmaste familjen ska kunna komma hit, under förutsättning att den som tar hit sin familj också kan försörja den.

När en person flyttar till Sverige för att leva med en nära anhörig som redan bor här kallas det för anhöriginvandring. Anhöriginvandring gör det möjligt för familjer som har varit separerade att återförenas. Tyvärr är reglerna för anhöriginvandring stränga i Sverige. För att kunna räknas som anhöriga måste man ha bott i samma hushåll innan man kom till Sverige eller ha varit beroende av varandra på ett speciellt sätt.

Vi tycker att det är en alldeles för hård tolkning. Till exempel kan det finnas många människor som är nära varandra utan ha bott ihop. Vi vill också att de som bor här ska försörja sina anhöriga när de kommer, om de inte kan försörja sig själva.

Arbetskraftsinvandring – bidrar till välfärden

Vi vill ha en öppen arbetskraftinvandring för att attrahera kompetens på en global arbetsmarknad

Migrationspolitik rör mer än bara flyktingar. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens. Vi vill därför värna och utveckla dagens regler för arbetskraftsinvandring samt underlätta för studenter och andra grupper. Företag kan avgöra vilka personer de vill anställa bättre än vad Arbetsförmedlingen eller ett fackförbund kan. Det är i företagen jobben växer fram och det är företagen som bäst kan avgöra vilken kompetens de behöver rekrytera. Centerpartiets utgångspunkt är att den som försörjer sig själv ska få stanna i Sverige.

Arbetskraftsinvandrare ska ha lätt att komma till Sverige och lätt att stanna så länge de har jobb. Det ska vara möjligt att byta jobb, ansökningsprocessen måste förenklas och mindre felaktigheter ska vara möjliga att åtgärda. I dag fungerar det inte så. Många utvisas i dag av skäl som inte är rimliga, till exempel av misstag som exempelvis arbetsgivaren har gjort för många år sedan. Dessutom är handläggnings-tiderna långa och EU:s blåkortssystem för svagt för att erbjuda ett hållbart alternativ. En strategi behöver tas fram för hur Sverige ska kunna attrahera rätt kompetens i en växande global konkurrens. Det är viktigt för Sveriges små och medelstora företag och för vår ekonomi som helhet.

En lång rad fall har uppmärksammats, där små misstag har gjort att arbetskraftsinvandrare utvisats. Det har handlat om allt ifrån att den anställde fått jobbet via Linkedin i stället för Arbetsförmedlingen, haft någon hundralapp för lite i lön eller åkt utomlands för att närvara på en begravning. Det är orimliga utvisningar som bygger på allt för hårda regler och tolkningar av lagarna. Centerpartiet driver därför förslag för att förebygga detta, bland annat att arbetsgivare ska kunna korrigera misstag i efterhand och på det sättet undvika en utvisning. Det är viktigt att de problem som finns kan lösas snabbt så att Sverige inte förlorar den internationella kompetens vi behöver.

Möjligheten för företagare att komma till Sverige för att driva ett eget företag behöver också underlättas. I dag är reglerna strikta och få kan komma för att bidra med sitt entreprenörskap och sin företagsamhet. Vi måste bli öppnare så att vi bättre kan ta vara på den skaparkraft som människor vill bidra med i Sverige.

En flyktingpolitik grundad på medmänsklighet och ordning och reda

I dag tvingas många av de som flyr till Europa att ta den livsfarliga vägen över Medelhavet. Bristen på lagliga vägar leder till tusentals döda människor varje år. Varje människas död är en tragedi. Vi måste därför hitta tryggare system och styra om från farliga resor till andra säkrare sätt att ta sig till Sverige. Flyktingpolitiken behöver vara balanserad, den ska grunda sig i medmänsklighet och vara ordnad.

I den migrationspolitiska överenskommelsen från 2015 gick Centerpartiet med på tillfälliga uppehålls-tillstånd som utgångspunkt, men med undantag för barn och barnfamiljer som även fortsatt borde få permanenta uppehållstillstånd. Vi anser fortsatt att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integrationen, men ser migrationsöverenskommelsen som en rimlig utgångspunkt för de kommande åren. Den som arbetar ska gradvis kvalificera sig in i välfärdssystemen.

Rätten till skydd ska värnas, även för dem som på egen hand kommer direkt till Sveriges gräns. Grundläggande för en bra asylprocess är att den är rättssäker, och att den utgår från tydliga regler.

Asylsökande som kommer till Sverige på egen hand ska ha rätt att söka skydd, men behöver inte få tillgång till alla gemensamt finansierade välfärdsförmåner utan istället kvalificera sig in i välfärden. Centerpartiet har därför bland annat lagt förslag som innebär kvalificering in i välfärden genom att begränsa tillgången till föräldraförsäkringen och efterlevandepensionerna. Vi vill däremot att de kvot-flyktingar som kommer till Sverige även fortsättningsvis ska ha permanenta uppehållstillstånd och god tillgång till välfärd.

De många människor som är på flykt kräver ett stort åtagande från EU, Sverige och andra länder. Vi ska ta ett stort ansvar på alla nivåer för ett mottagande som värnar asylrätten och familjeåterförening samt i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, som kvotflyktingar.

För oss är det viktigt att ta ansvar och visa handlingskraft, bland annat genom att delta i samtal och blocköverskridande lösningar på svåra utmaningar. Vi har gjort det på många områden under den här mandatperioden, inte minst i migrationspolitiken med överenskommelsen i oktober 2015. Vi är redo att ta ansvar genom fler överenskommelser, lokalt, nationellt och på EU-nivå.

Det finns många som befinner sig i det så kallade skuggsamhället. Det kan till exempel vara barn som vuxit upp och levt hela sina liv i Sverige, arbetskraftsinvandrare som stannat efter att deras uppehålls-tillstånd gått ut eller personer som fått avslag på sin asylansökan. Skuggsamhället är skadligt både för dem som lever i det och för samhället som helhet. Den som inte har uppehållstillstånd ska lämna landet. För att detta ska ske kan fler åtgärder än i dag vara nödvändiga att vidta.

Tiggeri

Många av dem som tigger i Sverige kommer från andra EU-länder, där de lever under svåra förhållanden. Den fria rörligheten inom EU gäller lika för alla EU-medborgare, också unionens fattigaste. Den är ett av få sätt för de allra fattigaste att göra något åt sin situation. Men EU behöver samarbeta bättre för att se till så att deras situation förbättras. Om medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden behöver EU kunna sätta press.

Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll för att hjälpa de fattiga människor som tigger i Sverige. I flera svenska städer bedrivs verksamheter, samarbeten med ideella organisationer, för att bland annat hjälpa människor att söka jobb

På flera håll har olagliga tältläger slagits upp av människor som kommit till Sverige för att tigga. Därför behöver kommuner och ansvariga myndigheter möjlighet att vidta åtgärder vid olagliga tältläger.

Med ovan text tycker vi i nuläget inte att man ska förbjuda tiggeri. Vi tycker att var person ska få avgöra själv till vem man ger sina egna pengar.

Scroll to Top