Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Malmös ekonomi

Fler människor måste i arbete för Malmös ekonomi

En hållbar stad förutsätter en hållbar ekonomi. En ansvarsfull ekonomi är därför avgörande för Malmös framtida utveckling som redan idag tampas med stora budgetunderskott, en hög arbetslöshet och dåliga skolresultat

Malmös politiska styre får idag inga kännbara ekonomiska konsekvenser av att ha låtit stora delar av sin befolkning gå arbetslös under lång tid – till 95 procent täcks skattebortfallet från den arbetslösa befolkningen upp av omfördelade bidrag från andra, rikare kommuner via det så kallade skatteutjämningssystemet. Det innebär att andra kommuner betalar bidrag till Malmö för att staden själv saknar skatteintäkter nog för att kunna upprätthålla ett normalt serviceutbud av vård, skola och omsorg.

Staden får årligen generella bidrag på cirka en fjärdedel av den totala budgeten från staten och andra kommuner. Dagens system har skapat en situation där Malmö inte tjänar på att få människor i arbete, vilket i sin tur bidrar till en lättja inför att ta tag i Malmös dåliga ekonomi och höga arbetslöshet. Detta måste förändras omedelbart. Vi vill ha en hållbar ekonomi där staden storsatsar för att få bort arbetslösheten, omvandlar svarta jobb till vita och tillgodoser malmöbornas grundläggande behov.

Onödiga förvaltningar ska bantas och kärnuppdragen som trygghet, vård och utbildning måste prioriteras. Förvaltningar som inte klarar budget ska effektiviseras, digitaliseras och automatiseras för att minska utgifterna, samtidigt som ambitionerna i välfärden höjs. Det är dags att göra upp med bidragsfällan i staden och ge Malmös ekonomi mer hållbarhet.

Malmös ekonomi måste blir bättre

Arbete ska löna sig, inte bidrag, för att stärka Malmös ekonomi

Malmö betalar ut cirka en miljard i form av socialbidrag per år, detta tär på Malmös ekonomi. Vi vill minska denna utgift för 2019 med 250 miljoner och därefter fortsätta minskningen under mandatperioden. Besparingarna ska gå till att ta hand om våra äldre, göra Malmö tryggare, våra skolor bättre samt minska stadens underskott. 

I Sverige har staten länge betalat ut retroaktiv föräldrapeng till nyanlända som har barn vilket är ett enormt slöseri med statens resurser. Det finns ingen anledning att betala ut föräldrapeng till nyanlända föräldrar som har barn som hade kunnat vistas på dagis eller integrationsförskola. Denna typ av utbetalning har också förstärkt isolering och passivisering av kvinnor i utanförskap då det försenar etableringen. Idag har familjer som bosätter sig i Sverige med ett ettårigt barn, 200 föräldralediga dagar att plocka ut och en familj som bosätter sig med ett tvåårigt barn har 100 föräldralediga dagar att plocka ut. Det vill vi förändra. Om man som nyanländ bosätter sig i Sverige med barn över ett år ska ingen retroaktiv föräldrapeng betalas ut.

Det ska alltid löna sig att arbeta. Skattetrycket i Malmö stad är i dag väldigt högt. Centerpartiet i Malmö vill att det generella skattetrycket för Malmös invånare på sikt ska minska. Genom att öka antalet förvärvsarbetande i kommunen kommer generera mer skatteintäkter och därmed öppnas möjligheter att sänka skatten på arbete. Med en sänkt inkomstskatt ökar skillnaden av det man får i plånboken mellan att gå på bidrag och få lön. Detta gör att vi får fler personer in på arbetsmarknaden och minskar bidragsberoendet. Centerpartiet i Malmö vill se en sänkt inkomstskatt allteftersom sysselsättningsgraden i Malmö ökar.

Med en arbetslöshet på nästan 14% och socialbidrag, försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd uppgår till över en miljard svenska kronor.

Socialdemokraterna har misslyckat med att driva Malmö framåt och de har haft 30 år på sig. Det är dags för förändring.

Avskaffa fribeloppet hos CSN för att gynna Malmös ekonomi

Ansträngning ska löna sig, arbete ska löna sig och kombinationen av arbete och studier ska definitivt löna sig. Idag straffas de studenter som både arbetar och studerar genom att  de tvingas betala tillbaka bidrag till CSN under sina studier. Det slit och hårda arbete som studenter lägger ned att få ihop både heltidsstudier och arbete på helger, veckodagar och sommarlov ger inget extra i plånboken, utan istället måste personer som tjänat pengar över ett visst fribelopp betala tillbaka sitt bidrag/lån till CSN redan under studietiden. Detta är helt oacceptabelt. Det ska inte finnas något återbetalningskrav för dem som tjänat pengar under sin studietid. Detta skulle även gynna Malmös ekonomi och inbringa fler skattekronor till staden.

Det ska vara tillåtet att arbeta ihop hur mycket pengar man vill under sin studietid så länge man klarar studierna. Ansträngning ska alltid löna sig. CSN:s uppgift ska vara att säkerställa att studenter som mottar bidrag och studielån klarar sin studier, detta görs genom att kontrollera högskolepoäng och inte genom att straffa arbete under studietiden.

CSN fribelopp Malmös ekonomi

Införa jämställd utbetalning av försörjningsstöd

Om det överhuvudtaget ska betalas ut socialbidrag så måste det vara jämställt. 

Den ekonomiska ojämlikheten vid integration gör att kvinnor i större utsträckning passiviseras i hemmen och tar större ansvar för barnuppfostran. Efter 10 år är enbart 50% av flyktinginvandrade kvinnor i någon form av sysselsättning och de stöd som betalas ut kan ibland betalas ut enbart till mannen. Staten får inte bidra till att män i större utsträckning har möjlighet att kontrollera kvinnor ekonomiskt eller kulturellt. Denna typ av struktur förstärker hedersförtryck, kontroll och andra frihetsinskränkningar. Försörjningsstödet ska därför alltid betalas ut lika mellan makarna så att kvinnor får samma ekonomiska egenmakt som män.

För att öka incitamenten för att gå från bidrag till arbete samt öka deltagandet i olika arbetsmarknadsåtgärder och delaktigheten i samhället bör bidragssystemet vara differentierat så att det ställs krav på att delta i olika åtgärder för att få fullt ekonomiskt bistånd. Kraven bör gälla exempelvis deltagande i föreningsliv, kulturliv, enklare sysslor för kommunens förvaltningar och för arbetssökande under hela perioden man beviljas stöd.

Socialbidrag och försörjningsstöd

Hur tycker du att vi ska göra för att människor ska bli mindre beroende av socialbidrag?

Förbättrade finansieringsmöjligheter

Centerpartiet i Malmö vill stärka finansieringsmöjligheter för företagare via exempelvis riskkapital genom att stärka och uppmuntra mötesplatser där människor med idéer kan attrahera kapital från investerare eller sälja sina idéer till drivna entreprenörer. Centerpartiet i Malmö vill se en starkare öresundsregion och ett större samarbete vilket kommer ge en bättre ekonomisk utveckling inom öresundsregionen där bland annat Lund, Malmö och Köpenhamn. Vi behöver öka utbytet av affärsidéer, företag, kompetens och forskning.

Upphandlingar och digitalisering av kommunen för att stärka Malmös ekonomi

Centerpartiet i Malmö ser problemen som finns för småföretagare att hävda sig mot kommunens större aktörer. Vi vill ta vara på den kraft och de jobbskaparmöjligheter som finns hos småföretagen. Vi vill bidra till möjligheter inom kreativitet, spännande samarbeten och nya affärsmodeller. I samarbete med andra kommuner bör Malmö utföra fler innovationsupphandlingar där teknik och tjänster som ännu inte finns, efterfrågas. Detta för att skapa en tidig marknad för innovationsföretag.

För att även ge små och medelstora företag chansen att delta i upphandlingsprocesser bör dessa förenklas. Centerpartiet i Malmö vill att kommunen ska låta en större del av upphandlingen handla om vilka mål som ska uppfyllas och vilken slutprodukt som eftersträvas, istället för att teknikspecifikt ange vad som ska utföras.

Kommunen behöver bli mer digital för att stärka Malmös ekonomi

Den kommunala byråkratin måste minska och effektiviseras. För att uppnå snabbare och mer rättssäker handläggning vill Centerpartiet i Malmö digitalisera och automatisera så mycket av den kommunala administrationen som möjligt. Ett första mål är att 50 procent av den manuella administrationen automatiseras.

Avskaffa barnbidraget och satsa på de som behöver det mest

Det påstås ofta att barnbidraget gynnar de minst bemedlade familjerna och att det omfördelar inkomst över livscykeln. Det är inte sant. Barnbidraget är ovillkorat och betalas ut till alla föräldrar bosatta i Sverige vilket innebär att även familjer med mycket höga inkomster mottar barnbidraget.

För skattebetalarna är det väldigt dyrt. Nästa år beräknas kostnaden till hela 37 miljarder kronor, vilket är lika mycket som försörjningsstödet och a-kassan tillsammans.

Jag vill att barnbidraget avskaffas helt och att andra bidrag höjs med motsvarande belopp för familjer som har låga inkomster och faktiskt behöver stöd. Bostadsbidraget som baseras på inkomst och antalet hemmavarande barn hade kunnat höjas med motsvarande belopp och därmed träffsäkert kunna riktas till dem som faktiskt är i behov av stödet.

Reformen skulle spara 32 miljarder skattekronor årligen. För de pengarna skulle exempelvis kommunalskatten kunna sänkas med två procentenheter, vilket för en genomsnittlig heltidsarbetande motsvarar runt 5 700 kronor per år.

Är du intresserad av samhällsekonomi? Jag driver också en blogg som analyserar ekonomin i Sverige och världen just nu. Läs gärna mer på Marketz.se

Gör om barnbidraget
Scroll to Top