Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Jobb i Malmö

jobb i malmö

Malmö behöver fler sysselsatta

Malmö står inför en akut brist inom flertalet viktiga välfärdsyrken; inom barnomsorgen, äldreomsorgen, sjukvården, skolan och servicebranschen. Trots detta ekar utbildningsplatser tomma när tusentals människor går arbetslösa. Nästan var femte invånare i Malmö är helt bidragsförsörjd samtidigt som mer än 50% av malmöborna i utsatta områden går arbetslösa. Malmös styre har skapat en situation där det idag lönar sig mer att fuska med skatt och bidrag än att studera och arbeta. Detta måste förändras. Vi vill med hjälp av hembesök komma åt felaktiga utbetalningar av bidrag och därmed årligen sänka stadens utgifter med 250 miljoner kronor. Denna summa ska istället gå till trygghet, skola och omsorg.

Vi vill dessutom kraftigare styra den arbetsföra befolkningen mot de bristyrken som finns genom utbildningsplikt och arbetsrörlighet inom hela regionen. Problemskolor måste vändas till toppskolor och ansträngning måste belönas. Vi vill att fler av de privata arbetsförmedlare som presterar bäst ska ta över etablerings- och jobbuppdraget istället för Arbetsförmedlingen och JobbMalmö som i flera år misslyckats. Det är dags att en gång för alla forma om Malmö och Sverige i grunden. Studier, arbete och företagande måste löna sig. Samhället måste kräva eget ansvar och ansträngning från varenda medborgare; ung som gammal, svenskfödd som nyanländ, och fler måste få en egen försörjning, ett första jobb och åter bli en del av Malmös gemenskap.  Vi vet att det är möjligt, med rätt förändringar och rätt ledarskap.

Fler enkla jobb och lägre ingångslöner

Fyra av sex svenska studier finner att höjda minimilöner minskar sysselsättningen.  Utländska studier har funnit att höjda minimilöner missgynnar de allra minst kvalificerade på arbetsmarknaden genom att förskjuta efterfrågan från denna grupp till gruppen mer kvalificerade. Detta har skapat ett stort problem för lågutbildade flyktinginvandrare, där enbart 43% är i någon form av sysselsättning, studier eller arbete, efter 10 år i Sverige.

Vi vill se till att ingångslönerna blir något lägre under de första åren i Sverige, men också sänka skatten för de personer som får en lägre lön. På så sätt blir det inga stora  skillnader i plånboken men det blir stora skillnader i vilka som anställs. När företag kan anställa till lägre kostnad ökar också anställningar av människor av låg utbildning.

Flyttplikt och arbetsrörlighet

Bidragsförsörjningen i Malmö når onormalt höga nivåer. Alla invånare som mottar försörjningsstöd måste också ha en skyldighet att söka sig sin egen försörjning inom hela landet. Det är ingen mänsklig rättighet att bo kvar i en kommun om man i denna kommun inte klarar av att finna ett jobb. Arbetsbehovet inom många svenska bristyrken är större i landsbygdsorter och småkommuner än i Malmö. Det handlar om arbeten inom industrin, inom vården och i servicebranschen.

Att människor fortsätter bo kvar i Malmö vid långtidsarbetslöshet är ett tecken på den lättjefullhet som kommunen låtit gro under väldigt lång tid. Det är dags att kraven på rörlighet inom landet skärps. Därför föreslår vi att staden har rätt att utfärda flytt- och rörlighetskrav på människor som efter 3 år i en öppen arbetslöshet fortfarande inte bedöms matcha arbetsmarknadens behov i Malmö.

Ta bort arbetsgivaravgifterna för de som anställer någon ny på arbetsmarknaden

Vi vill göra det enklare för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden att få sitt första jobb. Därför vill vi att företag som anställer någon som är helt ny på arbetsmarknaden ska slippa betala arbetsgivaravgift de första två åren, oavsett om denna personen är ung, student, gammal, svenskfödd eller nyanländ.

Jobb bästa vägen till integration

Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. Oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan idag hundratusentals människor som behöver få ett jobb. Att snabbt få ett jobb är det bästa sättet att förstå ett nytt samhälle och skapa sig ett liv i det nya landet. När fler människor har ett jobb att gå till kan Sverige också i framtiden ha en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät.

Interkommunala arbetskontrakt

För att underlätta möjligheterna till rörlighet inom landets gränser måste Malmö få möjlighet att ingå kontrakt med kommuner som är i större behov av arbetskraft. Detta innebär att människor som mottar försörjningsstöd kan behöva flytta till en kommun där det finns jobb. Detta är ett kraftsamling för att minska antalet bidragsutbetalningar och samtidigt lyckas öka rörligheten och flyttkedjorna inom landet.

Inför ett lärlingsprogram likt det tyska

Att införa lärlingssystem likt de som idag existerar i Tyskland är idag en omöjlighet på den svenska arbetsmarknaden. Det finns ingen möjlighet för en person som idag deltar i ett etablerings- eller studieprogram att samtidigt också ta en lärlingsanställning på deltid för att närma sig arbetsmarknaden. Med rådande system innebär det att personer som tar ett arbete också förlorar all sin ersättning från etableringen/utbildningen.

Vi vill att Sverige inför ett tyskt lärlingssystem där alla, inklusive nyanlända, kan ta lärlingsanställningar på deltid utan att förlora sin basersättning från etablering.

Undanta små och medelstora företag från turordningsreglerna

Att vi ser ett stort behov av att ta ett samlat grepp kring lagstiftningen på arbetsmarknaden hindrar oss inte från att samtidigt se att det finns problem som måste lösas skyndsamt. Ett sådant är det stelbenta regelverket med turordningsregler.

Dessa regler drabbar i synnerhet mindre företag som utsätts för stort omvandlingstryck. Antingen vågar de inte fastanställa eller så drabbas de av kostnader som hotar företagets tillväxt och överlevnad. Detta drabbar, enligt ekonomisk forskning, främst de som har svagast ställning på arbetsmarknaden: nyanlända, unga och långtidsarbetslösa

I ett första steg mot att göra om turordningsreglerna vill Centerpartiet i Malmö kraftigt förändra och utöka undantaget från turordningsreglerna för småföretag. Företag med under 50 anställda, det vill säga de flesta små och medelstora företag, föreslås inte längre omfattas av turordningsreglerna. Dagens anställningsskydd förblir oförändrat, men små och medelstora företag tillåts i högre grad premiera kompetens framför tjänsteår när de tvingas minska sin personalstyrka. Den falska trygghet som bygger på tjänsteår ersätts med Centerpartiets övriga förslag som på riktigt förbättrar den trygghet som består av ökade möjligheter att hitta ett nytt jobb eller att skola om sig.

Byt ut Arbetsförmedlingen

I dagsläget kan Arbetsförmedlingen inte möta Malmös behov. Centerpartiet i Malmö vill se över Arbetsförmedlingens uppdrag och vad som i stället skulle kunna skötas av lokala privata aktörer med bättre förmåga att tillgodose arbetsmarknadens behov fullt ut. Omställningsprocessen som pågår inom traditionell industri med digitalisering, automatisering och globalisering gör att mer kvalificerade jobb skapas. Det har inneburit att många arbetsgivare har svårigheter att hitta rätt personer med rätt kompetens och allt fler vittnar om matchningsproblematik. Centerpartiet i Malmö vill avveckla Arbetsförmedlingen till fördel för privata och andra aktörer som har rätt kompetens och expertis för att öka matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

RUT- och ROT-avdrag

Vi vill att fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget och att taket – hur mycket tjänster man får köpa med avdrag – höjs. Så gör vi fler svarta jobb vita. Samtidigt som fler företag startas och flera jobb kan skapas.

Ett sätt att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden är att utvidga RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget har tre huvudsakliga fördelar. För det första skapar det arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. För det andra frigör det tid för köparen som hen kan använda för att öka sitt arbetsutbud och som dessutom underlättar för RUT-köparen i dennes vardag. Sist men inte minst minskar det svartarbetet, vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för de som istället kan jobba vitt.

Nya – och vita – jobb

Hälften av alla RUT-företag är enmansföretag och 82 procent av företagen är startade efter att RUT-avdraget infördes. Det sistnämnda indikerar att reformen var en förutsättning för den kraftiga ökningen av företagande inom hushållsnära tjänster.

52 procent av RUT-företagarna är kvinnor och hälften av dessa företagare är utrikes födda. Därtill är var tredje anställd i RUT-företag utrikes född och var fjärde har som mest förgymnasial utbildning. RUT-avdraget är således viktigt för såväl kvinnors som utrikesföddas företagande. Det är dessutom viktigt för personer med kort utbildningsbakgrund.

Vi har varit drivande i införandet av RUT. Under 2015 lyckades Centerpartiet också säkerställa att RUT-avdraget utvidgades till fler tjänster inom ramen för migrationsöverenskommelsen. Trots detta valde regeringen att begränsa RUT. Taket halverades, från 50 000 till 25 000 kronor, och andra tjänster plockades bort. Att regeringen nu på marginalen har genomfört förändringar av RUT är glädjande, men vittnar också om en bristande förståelse för RUT-avdragets funktion och behovet av att stimulera framväxten av fler jobb i arbetsintensiva branscher. RUT-avdragets förtjänster består inte bara i en skattelättnad för köparen.

Framförallt är det en förutsättning för ökat företagande, fler jobb och mindre svartarbete. Regeringens sänkning av taket var tänkt att vara en fördelningspolitisk förbättring, men drabbade i stället främst företagare och anställda i branschen: människor som tidigare ofta stått långt från arbetsmarknaden.

  • Trygghets-RUT bör införas, så att tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro av annan anledning inkluderas i avdraget.
  • Tvätt-RUT bör också införas, där tvätt som sker utanför hemmet ger rätt till avdrag.
  • Flytt- och hämt-RUT bör införas, vilket innebär att flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning av återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgård inkluderas i RUT-avdraget.
  • För det andra bör taket i RUT tredubblas, från 25 000 kronor till 75 000 kronor.

Stärk uppföljningen för de som får bidrag

Arbetet hos försörjningsstödshandläggarna får aldrig stanna vid bidraget. Det är av yttersta vikt att arbetslösa som lever på bidrag får god uppföljning samt stöd i sitt arbetssökande. Centerpartiet i Malmö vill öka antalet uppföljningar för att se till att kommunen kan garantera kvalitativ arbetsförmedling.

Tydligare sysselsättningsmål

Fler måste få chansen att gå från arbetslöshet till arbete. Malmö stads uttalade budgetmål bör utökas med ett sysselsättningsmål. Sysselsättningsmålet ska vara kopplat till riket i stort och kopplat till den demografi kommunen har.

Underlätta för grön tillverkningsindustri

Vi vill se en större andel grön tillverkningsindustri i Malmö. Där det blir enklare att etablera tillverkningsföretag som driver den gröna och miljövänliga innovationen framåt. För att möjliggöra detta behövs en uttalad politisk vilja, tillgänglig tomtmark, ökat utnyttjande av hamnen, och ett proaktivt arbete gentemot företagare.

Långsiktiga ideella partnerskap på arbetsmarknaden

Samarbetet med ideella aktörer är viktigt för att öka antalet personer som går från bidragsförsörjning till jobb. Malmö Stad bedriver idag en rad olika partnerskap med ideella föreningar för att minska passiviteten och öka deltagandet på arbetsmarknaden för vissa utsatta grupper. Vi vill verka för att öka möjligheten för föreningar och sociala företag att inleda partnerskap med kommunen i de fall deras verksamhet visar på goda resultat.

Entreprenörskap för kommunalt anställda

4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Därför vill Centerpartiet i Malmö öka incitamenten för att fler företag startas. Vi vill därför erbjuda kommunalt anställda tjänstledighet under upp till ett år för att starta eget företag.

Matcha i rätt tid

Samverkan mellan näringsliv och skola är viktig. Så skapas förståelse för företagandets betydelse för samhället. Vi vill underlätta för att matchning mot företag kan ske redan under studie- och gymnasietiden genom att bland annat öka möjligheten för långsiktig praktik under studietiden och bygga broar mellan företag och skolor så att rätt kompetens stärks i tid.

Studentmedarbetare

Malmö stad ska öka möjligheten för att kunna anställa studentmedarbetare där det finns ett behov. Studentmedarbetare innebär ett reguljärt arbete utanför studierna. Tjänsterna ska kunna utföras på deltid. Genom en sådan modell får studenter möjlighet till relevant arbetslivserfarenhet. Kommunen får även möjlighet att visa upp sig som arbetsgivare för framtidens medarbetare.

Unga entreprenörer

Vi vill öka möjligheten för att fler skolungdomar ska kunna starta företag på prov under studietiden oberoende av utbildningsbana. Vi vill också öka möjligheten för att företagen ska gå att fortsätta bedriva efter studietiden genom att t.ex. underlätta för att omvandla ett ungdomsföretag till en ordinär bolagsform.

Nyföretagande i hela Malmö

Det ska vara enkelt att förverkliga sina idéer och drömmar var man än bor i Malmö. För att få fler att våga ta steget till att bli entreprenörer ska kommunen fortsatt uppmuntra nyföretagar-utbildningar genomförs i samarbete med företagen i alla delar av Malmö. Centerpartiet i Malmö vill att kommunen ska underlätta för nyföretagare att komma i kontakt med relevanta nätverk genom att peka på var dessa finns.

Resurseffektivisering av företagarstöd

Centerpartiet i Malmö vill att all finansiering som går till nyföretagarstöd ska präglas av resurseffektivitet. Därför vill vi se över de olika företagarstöd och säkerställa att de stöd som finns måste leverera goda resultat.

Sveriges snabbaste tillstånd

“Det ska vara lätt att göra rätt” ska gälla även för företag. Kommunen ska se till att effektivisera ansökningsprocesserna för företag som behöver olika typer av tillstånd. Kommunen ska införa en bortre tidsgräns för hur lång handläggningstid de vanligaste företagsansökningar ska ha. En handläggare måste säkerställa att kommunen håller kontinuerlig kontakt tills att kraven för ett beviljat tillstånd uppfyllts. Vi vill också att kommunen ska öka transparensen för handläggningstider och förklara och förenkla tillståndsprocesser.

Snabb och smidig byråkrati

Handläggningstiden för kommunens tillståndsprövningar ska regelbundet mätas och resultatet offentliggöras för Malmös medborgare och näringsliv. För att främja näringslivsklimatet vill Centerpartiet i Malmö att Malmö Stad ska sträva efter att utfärda Sveriges snabbaste tillstånd.

Tydliga mål för ett förbättrat företagsklimat

Att Malmö måste ha Sveriges bästa företagsklimat är en självklarhet för oss i Centerpartiet i Malmö. En tydlig målsättning är väsentligt för att ständigt kunna förbättra och utveckla. Centerpartiet i Malmö vill därför att Malmö Stad i sin näringslivspolicy fastslår att placeringen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsrankning ska förbättras varje år.

En attraktiv och affärsintressant stad

Centerpartiet i Malmö vill stärka intresset för att företag ska etablera sig i och omkring Malmö. För att lyckas med det krävs satsningar på skola, kompetens och ett starkt kulturliv. Vi vill se satsningar som belyser helheten kring hur skolan och kulturen bidrar till affärsnytta och skapa nav där kulturen och näringslivet kan mötas i större utsträckning.

Möjliggör mindre upphandlingar för lokala leverantörer

Centerpartiet vill möjliggöra för upphandling i mindre skala för att främja deltagande från mindre bolag som då kan hävda sig i konkurrensen med marknadens större aktörer. En mer flexibel offentlig upphandling möjliggör att en aktör kan producera och en annan aktör leverera. På så sätt kan exempelvis god mat av hög kvalitet levereras till ett bra pris utan att stänga ute mindre aktörer. Det vinner både näringslivet och miljön på.

Scroll to Top