Magnus Thulin – Toppkandidat riksdag och region valet 2022

Företagande

Företagande gör Sverige starkare

Malmö var en gång en framgångsrik industristad. Idag ligger vi långt under rikssnittet för antalet industriföretag och vårt företagsklimat är bland det sämsta i Sverige. En stad som Malmö, med sin kontinentala närhet och internationella exportpotential borde definitivt inte vara nöjd med detta. Staden måste göra upp med sin gamla stelbenta kultur och se företagen som en naturlig del i staden. Vi måste sälja kommunal mark till företag inom grön tillverkningsindustri och öka möjligheten för välfärdsinnovation.

En växande industri och fler företag kommer att gynna hela staden genom större skatteintäkter, fler arbetstillfällen och en spin-off till tjänstesektorn. Olika former av näringsverksamhet bidrar till mångfald i företagandet och en bredd i näringslivet. I flera andra länder finns system som ger möjlighet till omfattande regelförenklingar för de absolut minsta företagen, men inte i Sverige. Vi vill därför att en ny företagsform införs för riktigt små företag  som omsätter maximalt 250 000 kr om året. Dessa företag skall ha enklare regler och lägre skatt.

Ambulerande försäljning såsom foodtrucks är en annan typ av företagande som bidrar till en mer attraktiv och levande stad. Det är ett enkelt sätt att bli företagare på och sprider en mångfacetterad matkultur runt om i hela staden. Vi vill se fler möjligheter till just denna typ av företagande, där tillstånd för små företag förenklas, där service och kommunalt stöd finns att nå dygnet runt och där kommunen tar ut rimliga avgifter för snabba tillstånd. När företag kan växa och människor får mötas – då skapas innovation och miljönytta. Endast då kan vi skapa en levande och hållbar stad.

De ska vara enkelt att bedriva små företagande i Malmö

Ingångsföretag

Malmö var en gång en framgångsrik industristad. Idag ligger vi långt under rikssnittet för antalet industriföretag och vårt företagsklimat är bland det sämsta i Sverige. Hur kan en stad som Malmö vara nöjd med det? Vi bör sälja attraktiv kommunal mark till företag inom grön tillverkningsindustri som vill etablera sig här.

Industrin i Malmö kommer att gynna hela staden genom större skatteintäkter, fler arbetstillfällen och spin-off till tjänstesektorn. I flera andra länder finns system som ger möjlighet till omfattande regelförenklingar för de absolut minsta företagen. Jag och Centerpartiet i Malmö vill att en ny företagsform införs för riktigt små företag även i Sverige. Det gäller företag med högst 250 000 kronor i omsättning och vi kallar företagsformen ingångsföretag. Detta är ett bra sätt att få fart på fler gröna företag i Malmö.

Gör det enklare och billigare att starta företag

Sedan den stora skattereformen på 1990-talet beskattas kapitalinkomster lägre än arbetsinkomster. Tanken med reformen var att den skulle gynna företagsamhet. I syfte att förhindra att småföretagare skulle utnyttja regelverket genom att klassa egentliga arbetsinkomster som kapitalinkomster infördes de så kallade 3:12-reglerna. Istället för att gynna företagsamhet har detta svårgenomträngliga regelverk snarare bidragit till att småföretagare belastas med ännu mer regelkrångel.

Sedan 2006 har regelverket kring 3:12 successivt förenklats, men reglerna anses allmänt höra till de mest tekniskt komplexa beskattningsreglerna i Sverige. Utformningen av 3:12-reglerna bör bygga på principen att företagsamhet är någonting som ska uppmuntras och reglerna ska därför inte ha en striktare utformning än nödvändigt.

För många människor, såväl inrikes födda som nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Att starta företag är dock ofta både dyrt och krångligt. Det gäller särskilt för personer med liten erfarenhet av svenska lagar, regler, myndigheter och ett ofta komplicerat myndighetsspråk. Utomeuropeiskt födda företagare anser i högre grad att lagar och regleringar utgör ett problem än vad inrikes födda företagare gör.

I länder med högre administrativa hinder för företagande är också en lägre andel av de utrikes födda egenföretagarna. Att minska den administrativa bördan för småskaligt företagande har därför potential att bidra till integrationen.

Minskat regelkrångel

Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, både för företagaren och för samhället.

Nya reglers effekt på företagens kostnader bör alltid utredas grundligt. Vi vill införa ett krav på ”en regel in – en regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.

Mycket av det krånglet som företagare upplever handlar om komplicerade skatteregler. Trots att det ofta kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar de att inte kunna nyttjas fullt ut. Reglerna är helt enkelt för krångliga att sätta sig in i. Därför behöver skattesystemet, särskilt för mindre bolag, bli både enklare och mer transparent.

Vi vill också att Sveriges företagare ska mötas av färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna. För att göra företagande lika naturligt som anställning behöver vi också uppmuntra så kallade “kombinatörer” så att man kan vara både anställd och företagare på samma gång.

Nyföretagande

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

Ska vi lyckas få fler människor i arbete och minska såväl utanförskapet som arbetslösheten måste det skapas fler jobb. Jobb skapas främst i små och växande företag och det behövs fler sådana jobbskapare.

Centerpartiet tycker att det ska bli betydligt billigare att starta aktiebolag, så att inte brist på kapital står i vägen för drömmen om ett eget företag. Vi vill också underlätta för framtida företagare att få finansiering. Dels bör det statliga riskkapitalet i högre grad samarbeta med det privata och dels bör investeraravdraget, som infördes av Centerpartiet och som låter privatpersoner dra av en del av sina investeringar i nystartade företag, breddas och fördjupas.

För många småföretag innebär den första anställda en hög tröskel. Att anställa sin första medarbetare innebär större risker och mer administration. När företaget väl anställt en person, är det enklare att anställa också en andra och en tredje. För att göra det enklare för små företag att växa och anställa vill Centerpartiet att arbetsgivaravgiften för den första anställda slopas helt under två år.

Personaloptioner

När ett företag är nystartat saknar det ofta möjlighet att erbjuda nyckelmedarbetare konkurrenskraftiga löner. Ett sätt att ändå locka till sig nödvändig kompetens är att i stället erbjuda delägarskap i företaget. Idag beskattas dock sådana erbjudanden, i form av så kallade personaloptioner, mycket högt. Centerpartiet vill att det ska bli enklare och billigare att använda personaloptioner.

För många människor, inte minst nyanlända, kan svårigheter att sätta sig in svenska lagar och regler vara ett hinder för företagande. För att låta fler pröva sina vingar som företagare vill Centerpartiet i Malmö införa en ny företagsform: ingångsföretag. Förslaget riktar sig till företag med max 250 000 kronor i omsättning och innebär att i stället för alla nuvarande skatter – egenavgifter, moms och inkomstskatter – betalar man en enkel skatt på 25 procent av det man säljer. Genom ett ingångsföretag får människor testa sin affärsidé först och bekymra sig om regler och skatter sen.

RUT- och ROT-avdrag

Vi vill att fler tjänster ska ingå i RUT-avdraget och att taket – hur mycket tjänster man får köpa med avdrag – höjs. Så gör vi fler svarta jobb vita. Samtidigt som fler företag startas och flera jobb kan skapas.

Ett sätt att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden är att utvidga RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget har tre huvudsakliga fördelar. För det första skapar det arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. För det andra frigör det tid för köparen som hen kan använda för att öka sitt arbetsutbud och som dessutom underlättar för RUT-köparen i dennes vardag. Sist men inte minst minskar det svartarbetet, vilket bidrar till en högre skattemoral och ökar tryggheten för de som istället kan jobba vitt.

Nya och vita jobb

Hälften av alla RUT-företag är enmansföretag och 82 procent av företagen är startade efter att RUT-avdraget infördes. Det sistnämnda indikerar att reformen var en förutsättning för den kraftiga ökningen av företagande inom hushållsnära tjänster.

52 procent av RUT-företagarna är kvinnor och hälften av dessa företagare är utrikes födda. Därtill är var tredje anställd i RUT-företag utrikes född och var fjärde har som mest förgymnasial utbildning. RUT-avdraget är således viktigt för såväl kvinnors som utrikesföddas företagande. Det är dessutom viktigt för personer med kort utbildningsbakgrund. RUT och ROT är väldigt viktigt för integration.

Vi har varit drivande i införandet av RUT. Under 2015 lyckades Centerpartiet också säkerställa att RUT-avdraget utvidgades till fler tjänster inom ramen för migrationsöverenskommelsen. Trots detta valde regeringen att begränsa RUT. Taket halverades, från 50 000 till 25 000 kronor, och andra tjänster plockades bort. Att regeringen nu på marginalen har genomfört förändringar av RUT är glädjande, men vittnar också om en bristande förståelse för RUT-avdragets funktion och behovet av att stimulera framväxten av fler jobb i arbetsintensiva branscher. RUT-avdragets förtjänster består inte bara i en skattelättnad för köparen.

Framförallt är det en förutsättning för ökat företagande, fler jobb och mindre svartarbete. Regeringens sänkning av taket var tänkt att vara en fördelningspolitisk förbättring, men drabbade i stället främst företagare och anställda i branschen: människor som tidigare ofta stått långt från arbetsmarknaden.

  • Trygghets-RUT bör införas, så att tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro av annan anledning inkluderas i avdraget.
  • Tvätt-RUT bör också införas, där tvätt som sker utanför hemmet ger rätt till avdrag.
  • Flytt- och hämt-RUT bör införas, vilket innebär att flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning av återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgård inkluderas i RUT-avdraget.
  • För det andra bör taket i RUT tredubblas, från 25 000 kronor till 75 000 kronor.
Det behövs mer RUT och ROT företagande

Vill du diskutera företagande med mig?

Scroll to Top